HCL 119 / 2017-12

HOTĂRÂRE

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2018

 

         Consiliul   Local   al Comunei Capusu Mare,   întrunit   în   şedinţa  ordinară în   data  de 13.12.2017:

         Având în vedere:

 -proiectul de hotarare  nr.7445/08.12.2017,privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada ianuarie-martie 2018 si referatul de aprobare al primarului ;

-avizul comisiei nr.3 , raportul de specialitate si avizul secretarului;

- propunerile cu privire la preşedintele de şedinţă pentru perioada ianuarie-martie 2018;

        Văzând prevederile art. 35 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare- Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art. 9 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

            In temeiul prevederilor art.35 şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată- Legea administraţiei publice locale,

                      HOTĂRĂŞTE:

Art.l.   Se   alege   preşedinte   de   şedinţă   domnul STAN IONEL  pentru perioada ianuarie-martie 2018.

 Art.2. Preşedintele de şedinţă va îndeplini atribuţiile prevăzute de Legea nr.215/2001, republicată, precum şi O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale.

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: - Prefectului judetului Cluj

                                                                    Primarului comunei Căpuşu Mare 

 

Presedinte de sedinta,

Consilier local

Marincus Lucian

 

                                                                                    Contrasemnează:

                                                                    SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                                                                                              Cobirzan Stanca Doina                               

                                                                                                                                                                                                                                      

                              

Total consilieri

13

   Prezenti

 

Nr. 119/13.12.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 /25.02.2015

 

13

   Pentru

12

  Impotrivă

0

  Abţineri

1

                                                              

 

 

 

Înapoi