HCL 120 / 2017-12

H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici aferenti obiectivului de investiţie  Desfiintare constructie existenta, construire imobil cu functiuni mixte (arhiva si sala de lectura)”

 

    Consiliul Local al Comunei Capusu Mare intrunit in sedinta ordinara  la data de 13.12.2017, vazand Raportul de specialitate întocmit de aparatul de specialitate al primarului comunei Căpuşu Mare, prin care se propune aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici aferenti obiectivului de investiţie Desfiintare constructie existenta, construire imobil cu functiuni mixte arhiva si sala de lectura)”

Luând în considerare prevederile art.291 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţînând cont de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

      Având în vedere Devizul General privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie ,Desfiintare constructie existenta, construire imobil cu functiuni mixte (arhiva si sala de lectura).”

În temeiul art.36 alin.(4) lit.d)  art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRÂSTE

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferent obiectivului de investiţie Desfiintare constructie existenta, construire imobil cu functiuni mixte (arhiva si sala de lectura”, conform anexei  Devizul general actualizat, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Capusu Mare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:Instituţia Prefectului judeţului Cluj; Primarul comunei Cluj; Compartimentul Buget şi Contabilitate,

 

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        

        Marincus Lucian              

                                                 Total consilieri

13

Prezenti

13

Pentru

13

Impotrivă

0

Abţineri

0

                                Contrasemnează:

                                                       SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

          Cobirzan Stanca Doina                                                                         

 

 

 
 

 Nr. 120/13.12.2017

 

 

 


                                               

 

Înapoi