HCL 121 / 2017-12

   HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea racordării instalației de iluminat extern a Bisericii -Sfinții Arh.

      Mihail și Gavril din satul Păniceni la iluminatul public al comunei

 

Consiliul Local al Comunei Capusu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 13.12.2017;

Analizand solicitarea de racordare la reteaua electrica de iluminat public, formulată de preotul paroh al Bisericii-Sfinții Arh. Mihailși Gavril din satul Păniceni,com Căpușu Mare;

     Văzând proiectul de hotărâre nr. 7448/08.12.2017 privind racordarea instalației de iluminat extern a Bisericii -Sfinții Arh. Mihailși Gavril din satul Păniceni la iluminatul public,

Referatul de aprobare al primarului şi raportul de avizare favorabil al Comisiei nr 2;

In temeiul

Legii nr. 230/2006 art.3 lit.c privind serviciul de iluminat public;

            Fiind îndeplinite prevederile art. 44 şi 117  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36  alin 2 lit b, alin 4 lit a , art.45 şi  ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E:

     Art.1. Se aproba racordarea instalației de iluminat extern a Bisericii -Sfinții Arh. Mihailși Gavril din satul Păniceni la iluminatul public al comunei.

            Art.2. Cu ducerea la indeplinire se incredinţeaza  Primarul comunei Căpuşu Mare.

Art 3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului, si se comunica Primarului Comunei Capusu Mare , Prefectului judetului Cluj si preotului Tataru Stefan, reprezentantul legal al Bisericii - Sfintii Arh. Mihail si Gavril.

 

 Presedinte de sedinta,                                                                              Contrasemneaza,

 Consilier Local                                                                           Secretarul comunei Capusu Mare

 Marincus Lucian                                                                                Cobirzan Stanca Doina

 


 

 

Total consilieri

13

 Prezenti

13

  Pentru

13

  Impotrivă

0

 Abţineri

 0

 

 

 

 Nr.121/13.12.2017

 

 

 

 

                                                                  

                                        

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi