HCL 122 / 2017-12

HOTĂRÂRE

 

Privind proiectul de hotarare Nr. 7101/23.11.2017 de racordare la reteaua electrica a corpurilor de iluminat pentru insulele de intrare/iesire, in /din localitate si trecerile de pietoni cu lumina galbena intermitenta in loc. Capusu Mare si loc. Paniceni

 

Consiliul Local al Comunei Capusu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.11.2017;

Analizand solicitarea de acord de racordare la reteaua electrica formulata de SC ARL SA Cluj;

            Vazand proiectul de hotărâre  nr. 7101/23.11.2017 privind racordarea la reteaua electrica a corpurilor de iluminat pentru insulele de intrare/iesire, in /din localitate si trecerile de pietoni cu lumina galbena intermitenta in loc.Capusu Mare si loc. Paniceni,

referatul de aprobare al primarului şi raportul de avizare favorabil al Comisiei  nr 2;

In temeiul OUG 195/2002 republicata si actualizata prin OUG 63/2006 privind circulatia pe drumurile publice, prevederile art 8, art 22 si art 33 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor actualizata;

            Fiind îndeplinite prevederile art. 44 şi 117  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36  alin 2 lit b, alin 4 lit a , art.45 şi  ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

                                                           

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art.1.  Se aproba racordarea la reteaua electrica a corpurilor de iluminat pentru insulele de intrare/iesire, in /din localitate si trecerile de pietoni cu lumina galbena intermitenta in loc.Capusu Mare si loc. Paniceni

            Art.2. Cu ducerea la indeplinire se incredinţeaza  Primarul comunei Căpuşu Mare.

Art 3 Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului, si se comunica Primarului Comunei Capusu Mare , Prefectului judetului Cluj si SC ARL SA.

 

Presedinte de sedinta,                                                                                  Contrasemneaza, 

Consilier Local                                                                                   Secretarul comunei Capusu Mare

Marincus Lucian                                                                                        Cobirzan Stanca Doina

 

Total consilieri

13

 Prezenti

12

  Pentru

12

  Impotrivă

0

 Abţineri

0

Nr. 122/13.12.2017

                                                                  

                                        

 

 

                                                                                      

 

Înapoi