HCL 124 / 2017-12

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei si statului de functii

   

Consiliul Local al Comunei Capusu Mare, întrunit în şedinţă de îndată la data de 19.12.2017:

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu nr.7643/18.12.2017, privind modificarea organigrama, stat de functii și plan de ocupare a funcțiilor publice;

Având în vedere:

   - prevederile art 107 alin. 2, lit.b din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare ; 

- referatul de aprobare al primarului, raportul  compartimentului de specialitate si avizul comisiilor de specialitate nr.2 și 3;

 Fiind îndeplinite prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit a,  alin. 3 lit. b respectiv art. 45, alin. 1, art. 115, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

    Art.1 Se aproba modificarea organigrama, stat de functii și plan de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, prin transformarea funcției publice vacante clasa I de consilier juridic superior in funcția publică, clasa I consilier juridic principal in cadrul compartimentului juridic conform anexelor nr.1 , nr.2 și nr.3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi organizarea procedurilor pentru recrutarea personalului se încredinţează primarul Comunei Căpuşu Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare, prefectului judeţului Cluj  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro.

 

 

  PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

Marincus Lucian

                                                 Total consilieri

12

Prezenti

9

Pentru

9

Impotrivă

0

Abţineri

0

                                                     Contrasemnează:

                     SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                          Coruți Maria                                                                                          

 

 

 

 
 

 Nr. 124/19.12.2017

 

 

 

 

Înapoi