HCL 21 / 2017-02

HOTĂRÂRE

privind aprobarea aderarii la Sistemul național electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

 

Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de  22 februarie  2017 ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărîre  nr. 947/22.02.2017, din iniţiativa primarului privind aprobarea aderării la Sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar.

Având în vedere:

        - prevederile HG nr.1235/2010-privind sistemul naţional electronic de plata online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, a prevederilor Legii nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

     Văzând referatul de aprobare al primarului,  raportul  compartimentului de

specialitate şi avizul comisiei de specialitate  nr. 1;

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 şi ale art. 115 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

1.1.                                                                                       

           Art.1 Se aprobă aderarea comunei Căpușu Mare  la Sistemul național electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP).

            Art.2 Comisioanele aferente implementării sistemului şi a plăților efectuate cu cardul se suportă integral din bugetul local al comunei Căpușu Mare.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare, prefectului judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin  afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

 Dănuț IANCU

Total consilieri 13

Prezenti 13

Pentru 13                                                                                         Contrasemnează:

Împotrivă 0                                                                         SECRETARUL comunei Căpuşu Mare 

Abţineri 0                                                                            Gheorghe BOLCHIŞ

 

                                                                                                          Nr. 21/22.02.2017

Înapoi