HCL 22 / 2017-02

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii

   

Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22.02.  2017:

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre cu nr.948/22.02.2017, privind modificarea organigramei şi statului de funcţii;

Având în vedere:

   - prevederile art 107 alin. 2, lit. b din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările ulterioare ; 

   - referatul de aprobare al primarului, raportul  compartimentului de specialitate şi avizul comisiilor de specialitate nr.2 și 3;

 Fiind îndeplinite prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. a,  alin. 3 lit. b respectiv art. 45, alin. 1, art. 115, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Hotărăşte:

    Art.1 Se aproba modificarea organigramei și a statului de funcţii din cadrul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, prin transformarea funcției publice clasa I de consilier juridic din gradul asistent în gradul superior conform anexelor nr.1 şi nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

 Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri şi organizarea procedurilor pentru recrutarea personalului se încredinţează primarul Comunei Căpuşu Mare.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare, prefectului judeţului Cluj  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro.

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

Dănuț IANCU

       

                                                       

                                                           Contrasemnează:

                                                                                SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                                                                                             Gheorghe BOLCHIŞ

Total consilieri 13

Prezenţi 13

Pentru 13

Împotriva 0

Abţineri 0                                                                                     Nr. 22/22.02.2017

Fișiere atașate

Înapoi