HCL 23 / 2017-02

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere

a  unui spaţiu comercial

 

Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 02.2017,

Având în vedere:

- prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.5 lit. b si ale art. 123  din Legea administraţiei publice locale,

- proiectul de hotare Nr.951 /22.02.2017  privind aprobarea prelungirii unui contracte de închiriere a  unui spaţiu comercial

Văzând referatul de aprobare al primarului,  raportul  compartimentului de specialitate, avizul  favorabil al secretarului comunei Căpuşu Mare și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 3;

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

 

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

1.1.                                                                                       

         Art.1 Se aprobă  prelungirea cu 3 ani a contractului de închiriere a spiului comercial din satul Agîrbiciu înregistrat sub nr.806/20.04.2001, încheiat între comuna Căpușu Mare si SC RAMLEGHIRA SRL.

          Art.2 Prețul de  închiriere va fi cel stabilit anual prin hotărârea de adoptare a taxelor si impozitelor locale.

           Art.3 Încredințarea primarului comunei Căpuşu Mare cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și semnarea actului adițional după achitarea de către chiriaș a restanțelor la bugetul local.

 Art.4.  Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,  primarului comunei Căpuşu Mare,  prefectului judeţului Cluj, persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin  afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

 Dănuț IANCU

          

                                                       Contrasemnează:

Total consilieri 13                                                        SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

Prezenti 13                                                                                  Gheorghe BOLCHIŞ

Pentru 13

Impotriva 0

Abtineri 0                                                                                    Nr. 23/22.02.2017

Înapoi