HCL 24 / 2017-02

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de furnizare a energiei electrice  încheiat cu SC GRENERG SRL

 

Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de  22 februarie 2017 ;

Având în vedere:

       - prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.5 lit. b si ale art. 123 din Legea administraţiei publice locale;

        - proiectul de hotare nr.952/22.02.2017, privind aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de furnizare a energiei electrice  încheiat cu SC GRENERG SRL, iniţiat de primarul comunei Căpuşu Mare;

Văzând referatul de aprobare al primarului,  raportul  compartimentului de specialitate şi avizele comisiilor nr. 1 si 2;

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

1.1.                                                                                       

           Art.1 Aprobarea actului adiţional nr. 1 la contractul de furnizare a energiei electrice  încheiat cu SC GRENERG SRL,  conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Încredinţarea primarului comunei Căpuşu Mare cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3 Încredinţarea primarului prin administratorul public şi compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare, prefectului judeţului Cluj, SC GRENERG SRL  şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

Dănuț IANCU

Total consilieri 13

Prezenţi 13

Pentru 13                                                                                              Contrasemnează

Împotrivă 0                                                                            SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

Abţineri 0                                                                                            Gheorghe BOLCHIŞ

Fișiere atașate

Înapoi