HCL 25 / 2017-03

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţie  Reţea de canalizare menajeră în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj

 

Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare întrunit în ședință de îndată la data de 10 martie 2017:

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Căpuşu Mare, precum şi Raportul de specialitate întocmit de aparatul de specialitate al primarului comunei Căpuşu Mare, prin care se propune aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţie Reţea de canalizare menajeră în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj,

Ţinând seama de contractul de finanţare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală, Subprogramul “Modernizarea satului românesc”, încheiat între U.A.T. Comuna Căpuşu Mare şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru realizarea obiectivului de investiţie Reţea de canalizare menajeră în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj”,

Luând în considerare prevederile art.291 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

Ţinând cont de prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

Având în vedere Devizul General actualizat privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiţie „Reţea de canalizare menajeră în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj”,

În temeiul art.36 alin.(4) lit. d)  art.45 alin.(1) şi al art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiţie Reţea de canalizare menajeră în localitatea Agîrbiciu, comuna Căpuşu Mare, judeţul Cluj , conform anexei  Devizul general actualizat, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei Căpușu Mare.

Art.3.1. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului judeţului Cluj;

- Primarul comunei Căpușu Mare, județul Cluj;

- Compartimentul Buget şi Contabilitate;

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.)

         3.2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina web www.primaria-capusumare.ro

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

Dănuț IANCU

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                          SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                                                          Gheorghe BOLCHIȘ   

 

Total consilieri 13

Prezenti 11

Pentru 11                                                                                                      Nr. 25/10.03.2017

Impotriva 0

Abtineri 0                                                                      

Înapoi