HCL 26 / 2017-03

HOTĂRÂRE

privind instrumentarea proiectului „Sistem de canalizare în comuna Căpușu  Mare, județul Cluj” cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare întrunit în ședință de îndată la data de 10 martie 2017:

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.1343/10.03.2017, al domnului Gheorghe Iancu, primarul Comunei Căpușu Mare.

Raportul compartimentului de specialitate nr.1342/10.03.2016, prin care se solicită promovarea unei hotarari privind instrumentarea proiectului Sistem de canalizare în comuna Căpușu  Mare, județul Cluj  cu finanțare prin  fonduri nerambursabile obtinute  prin Programul National de Dezvoltare Locala

Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului National de Dezvoltare Locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

În temeiul art. 36, alin 2 b si d, ale alin. 6 lit. a punctul 14 si ale art. 45 alin 2,  art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,

                          

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă depunerea solicitării de finanțare a proiectului Sistem de canalizare în comuna Căpușu  Mare, județul Cluj” prin Programul National de Dezvoltare Locală.

 

Art.2  Se confirmă faptul ca proiectul se incadreaza în Planul Urbanistic General  al comunei Căpușu Mare și în Planul de Amenajare al Teritoriului  județului Cluj.

 

Art.3 Se aproba indicatorii tehnico economici ai investitiei, cheltuielile eligibile si neeligibile, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

 

Art.4 Consiliul Local Căpușu Mare susține necesitatea si oportunitatea investițiilor având in vedere importanța acestora pentru dezvoltarea economica a zonei, creșterea nivelului de trai al populatiei deservite, creșterea spiritului antreprenorial si crearea de noi locuri de munca.

 

Art.5 Consiliul Local Căpușu Mare se angajează să prevadă în Hotărârea Consiliului Local privind bugetul comunei a sumelor privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii investitiilor pentru perioada de realizare a investiţiilor.

 

Art.6 Consiliul Local Căpușu Mare se angajează sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de mentenanta si gestionarea investiţiilor pe toata durata de funcționare a acestora (minim 5 ani).

 

Art.7 Primarul Comunei  Căpușu Mare va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Art.8.1 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului judeţului Cluj;

- Primarul comunei Căpușu Mare, județul Cluj;

- Compartimentul Buget şi Contabilitate;

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.)

         8.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina web www.primaria-capusumare.ro

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

Dănuț IANCU

 

 

 

 

 

                                                                                                         Contrasemnează:

                                                          SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                                                                                                      Gheorghe BOLCHIȘ 

Total consilieri 13

Prezenti 11

Pentru 11

Impotriva 0                                                                                Nr. 26/10.03.2017

Abtineri 0


Fișiere atașate

Înapoi