HCL 27 / 2017-03

HOTĂRÂRE

privind instrumentarea proiectului Modernizare drumuri în comuna Căpușu Mare, județul Cluj  cu finanțare prin  fonduri publice nerambursabile obținute  prin Programul Național de Dezvoltare Locală

 

Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare întrunit în ședință de îndată la data de 10 martie 2017:

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr.1345/10.03.2017, al domnului Gheorghe Iancu, primarul Comunei Căpușu Mare.

Raportul compartimentului de specialitate nr.1344/10.03.2016, prin care se solicită promovarea unei hotărâri privind instrumentarea proiectului Modernizare drumuri in comuna Căpușu Mare, județul Cluj” cu finanțare prin  fonduri nerambursabile obţinute  prin Programul National de Dezvoltare Locala

Ordinul MDRAP nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Planului National de Dezvoltare Locala, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin 2 b si d, ale alin. 6 lit. a punctul 14 si ale art. 45 alin 2,  art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată,

                          

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1 Se aprobă depunerea solicitării de finanțare a proiectului „Modernizare drumuri in comuna Căpușu Mare, județul Cluj” prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

 

Art.2  Se confirmă faptul ca proiectul se încadrează în Planul Urbanistic General  al comunei Căpușu Mare și în Planul de Amenajare al Teritoriului  județului Cluj.

 

Art.3 Se aproba indicatorii tehnico economici ai investiţiei, cheltuielile eligibile si neeligibile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4 Consiliul Local Căpușu Mare susține necesitatea si oportunitatea investițiilor având in vedere importanța acestora pentru dezvoltarea economica a zonei, creșterea nivelului de trai al populaţiei deservite, creșterea spiritului antreprenorial si crearea de noi locuri de munca.

 

Art.5 Consiliul Local Căpușu Mare se angajează să prevadă în Hotărârea Consiliului Local privind bugetul comunei a sumelor privind cheltuielile neeligibile necesare realizării investiţiilor pentru perioada de realizare a investiţiilor.

 

Art.6 Consiliul Local Căpușu Mare se angajează sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiilor pe toata durata de funcționare a acestora (minim 5 ani).

 

Art.7 Primarul Comunei  Căpușu Mare va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

Art.8.1 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului judeţului Cluj;

- Primarul comunei Căpușu Mare, județul Cluj;

- Compartimentul Buget şi Contabilitate;

- Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (M.D.R.A.P.)

         8.2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina web www.primaria-capusumare.ro

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

Dănuț IANCU

 

                                                                                                                          Consemnează

                                                                                                             SECRETARUL Comunei Căpuşu Mare

                                                                                                                   Gheorghe BOLCHIŞ

Total consilieri 13

Prezenţi 11

Pentru 11

Impotrivă 0                                                                                         Nr. 27/10.03.2017

Abţineri 0

Fișiere atașate

Înapoi