HCL 29 / 2017-03

HOTĂRÂRE

 privind implementarea proiectului „ Modernizare și reabilitare drumuri în localitățile  Dumbrava, Straja, Căpușu Mic și Agîrbiciu,   comuna Căpușu Mare, județul Cluj

 

             Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, întrunit în şedinţă de îndată în ziua de 17.03.2017;

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 1. art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

 2. art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 3. art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

 4. art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

 5. art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 6. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 7. Luând act de Ghidul solicitantului aferent submăsurii 7.2 - Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică , submăsură derulată în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020;

 8. Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general și a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  Analizând documentația Studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Modernizare și reabilitare drumuri în localitățile  Dumbrava,  Straja, Căpușu Mic și Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj în vederea depunerii acestui proiect   pentru obținerea unei finanțări nerambursabile în cadrul PNDR 2014- 2020  și referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Căpușu Mare, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.1510/16.03.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității, raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiilor de specialitate nr.1 - nr.3.

  În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  HOTĂRĂŞTE

   

  Art. 1. – Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții Modernizare și reabilitare drumuri în localitățile  Dumbrava,  Straja, Căpușu Mic și Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. - Se aprobă implementarea proiectului „ Modernizare și reabilitare drumuri în localitățile  Dumbrava,  Straja, Căpușu Mic și Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj” denumit în continuare proiectul.

  Art.3. Se consideră  necesar și oportun proiectul Modernizare și reabilitare drumuri în localitățile  Dumbrava,  Straja, Căpușu Mic și Agîrbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității

  Art.4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

  Art.5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

  Art.6. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre

  Art.7. Se desemneaza domnul primar Iancu Gheorghe reprezentantul legal al comunei Căpușu Mare pentru relația cu A.F.I.R. in derularea proiectului.

  Art.8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Căpușu Mare, domnul Iancu Gheorghe .

Art.9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Căpușu Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei și prefectului județului Cluj și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei publicare pe siteul institutiei www.primaria-capusumare.ro.

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

? …………………………….…………………

Dănuț IANCU

 

 

 

 

 


                  

                                                          

                                                                                   Contrasemnează:

                                                                  SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                                                                                 Gheorghe BOLCHIŞ

Total consilieri 13

Prezenţi 11

Pentru 11                                                                                   Nr. 29/ 17.03.2017

Împotrivă 0

Abţineri 0

Fișiere atașate

Înapoi