HCL 30 / 2017-03

 


HOTĂRÂRE
privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2017

 

Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data 22.03.2017;
Având in vedere proiectul de hotarare nr.1519/16.03.2017, privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2017;
Având în vedere prevederile cuprinse în Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017, în Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare; în Legea 273/2006 privind finanţelor publice locale şi în art. 36 alin.2 lit b şi alin 4) lit. a), art.63 alin. 1 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile ulterioare;
Analizând repartizarea de catre DGFP a unor sume pentru fundamentarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2017 .
Luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi Avizul favorabil al comisilor de specialitate ale consiliului local, fiind astfel îndeplinite prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin 2 lit b, alin 4 lit a, art.45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.(1) Aprobarea bugetului local al comunei Căpuşu Mare, pe anul 2017, repartizat pe capitole şi subcapitole, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
1.(2) Bugetul de venituri pe anul 2017 se stabileşte în sumă de 6.200.952 lei iar bugetul de cheltuieli pe anul 2017 se stabileşte în sumă de 6.200.952 lei, acestea fiind cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
1.(3) Constituirea veniturilor bugetare locale se face pe seama impozitelor şi taxelor locale, a altor contribuţii de la persoanele fizice şi juridice, a sumelor repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj din taxa pe valoarea adăugată şi din fonduri externe nerambursabile.
Art.2 Se aprobă Programul de investiții publice al comunei Căpușu Mare pentru anul 2017 conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul Comunei Căpuşu Mare şi compartimentul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare şi prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Dănuț IANCU

 

 

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei Căpuşu Mare
Gheorghe BOLCHIȘ


Total consilieri 13
Prezenti 13
Pentru 13
Impotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi