HCL 31 / 2017-03

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2017

 

 

         Consiliul   Local   al Comunei Căpuşu Mare,   întrunit   în   şedinţă  ordinară la   data  de 22.03.2017:

           Având în vedere:

 - proiectul de hotărâre  nr. 1521 /16.03.2017, privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2017şi referatul de aprobare al primarului ;

- avizul comisiei nr.3, raportul de specialitate si avizul secretarului;

- propunerile cu privire la preşedintele de şedinţă pentru perioada aprilie - iunie  2017;

           Văzând prevederile art. 35 din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Legea administraţiei publice locale, precum şi prevederile art. 9 din O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;

            In temeiul prevederilor art.35 şi art.45 din Legea nr.215/2001, republicată - Legea administraţiei publice locale,

                                        HOTĂRĂŞTE:

      Art.l.   Se   alege   preşedinte   de   şedinţă pentru perioada aprilie - iunie 2017  domnul consilier local  Iancu Victor .

           Art.2. Preşedintele de şedinţă va îndeplini atribuţiile prevăzute de Legea nr.215/2001, republicată, precum şi O.G. nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliilor Locale.

 

Art.3.  Prezenta hotărâre va fi comunicată: - Prefectului judeţului Cluj

                                                                                 - Primarului comunei Căpuşu Mare 

 


Preşedinte de şedinţă,

Consilier local

Dănuț IANCU

 

                                                                                   Contrasemnează:

                                                  SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                                                                                                    Bolchiş Gheorghe                                               

Total consilieri 13

Prezenţi 11                                  

Pentru 11

Împotrivă 0                                                                                                       Nr. 31/22.03.2017

Abţineri 0

Înapoi