HCL 32 / 2017-03

HOTĂRÂRE

 privind desemnarea unei persoane  autorizate să dispună de contul deschis la Banca Transilvania pentru încasarea taxelor și impozitelor prin sistemul POS

 

Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de  22 martie 2017 ;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre nr. 1523/16.03.2017, privind desemnarea unei persoane  autorizate să dispună de contul deschis la Banca Transilvania pentru încasarea POS, din iniţiativa primarului;

Având în vedere:

        - prevederile HG nr.1235/2010-privind sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar, a prevederilor Legii nr. 209/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată;

     Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul  compartimentului de specialitate şi

avizul comisiei de specialitate  nr. 1;

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 şi ale art. 115 lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

 

                                               H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Se aprobă desemnarea domnului Gheorghe IANCU în calitate de primar ca persoană  autorizată să dispună de contul deschis la Banca Transilvania pentru încasarea taxelor şi impozitelor locale prin sistemul  POS.

                 1.2 Pe perioada când domnul Gheorghe IANCU este  absent din unitate se  desemnează domnul  Racz P. Zoltan în calitate de viceprimar ca persoană  autorizată să dispună de contul deschis la Banca Transilvania pentru încasarea taxelor şi impozitelor locale prin sistemul  POS.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare, prefectului judeţului Cluj, domnului Racz P. Zoltan şi se aduce la cunoştinţă publică prin  afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

 Dănuț IANCU

                                                                                                                                    Contrasemnează:

                                                                                                           SECRETARUL comunei Căpuşu Mare

                                                                                          Gheorghe BOLCHIŞ

Total consilieri 13

Prezenţi 11

Pentru 11

Împotrivă 0                                                                                                Nr. 32/22.03.2017

Abţineri 0

Înapoi