HCL 33 / 2017-03

HOTĂRÂRE

privind încetarea prin acordul părților a unui contract de închiriere a păşunii comunale 

 

Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de  22 martie 2017;

Având în vedere:

       - prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) si alin.5 lit. b si ale art. 123  din Legea administraţiei publice locale;

 - proiectul de hotare nr.1525/16.03.2017, privind încetarea prin acordul părților a unui contract de închiriere a păşunilor comunale, inițiat de primarul comunei Căpușu Mare,  domnul Gheorghe Iancu ;

Văzând referatul de aprobare al primarului, raportul  compartimentului de specialitate şi avizul comisiei de specialitate  nr.1 și 3;

În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ulterioare;

 

                                               H O T Ă R Ă Ş T E :

1.1.                                                                                       

           Art.1 Încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere a pășunii comunale nr.85/05.06.2014, încheiat între Comuna Căpuşu Mare şi  domnul Szasz Csontos Ioan .

            Art.2 Incredințarea primarului comunei Căpuşu Mare cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare, prefectului judeţului Cluj, domnului Szasz Csontos Ioan   şi se aduce la cunoştinţă publică prin  afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

                                 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

                                                                            Dănuț IANCU

                                                                                                                      

 

                                                                                Contrasemnează:

                                    SECRETARUL comunei Căpuşu Mare,

                          Gheorghe Bolchiş

                                                                                                                                

Total consilieri 13

Prezenţi 11

Pentru 11

Împotrivă 0                                                                                                   Nr. 33/22.03.2017

Abţineri 0

                               

Înapoi