HCL 34 / 2017-03

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de transmitere a unor drumuri forestiere,  a unor lucrări de corectare a torenţilor şi a terenurilor aferente acestora,  din domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Căpușu Mare și în administrarea

Consiliului Local al Comunei Căpușu Mare, jud. Cluj

 

              Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare, întrunit în ședință ordinară în data de 22 martie 2017;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre nr.1526/16.03.2017, privind aprobarea solicitării de transmitere unui drum forestier, a construcțiilor şi lucrărilor de corectare a torenților și a terenurilor aferente acestora, din domeniul public al statului și în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Căpușu Mare și în administrarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, jud. Cluj  propus de primarul comunei Căpuşu Mare, domnul Gheorghe IANCU;

Având în vedere:

             - raportul întocmit de compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Căpuşu Mare;

             - raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 si 2 a Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile:

             - art.120 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art.9 și art.12 din Legea privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia nr.213/1998, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 863 lit. e din  Legea nr.287/2009 privind Codul Civil;

- Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii nr.1/22.12.2016, a Comitetului de Patrimoniu al RN; 

                În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 alin. (1) si art.115 alin.(1) lit. b, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

 

                  Art.1. Se solicită transmiterea bunurilor imobile drumuri forestiere și construcțiilor pentru corectarea torenților, având datele de identificare cuprinse în anexa nr.1, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Căpuşu Mare și administrarea  Consiliului Local al Comunei Căpușu Mare, jud. Cluj.

 

                  Art.2.(1) Se solicită transmiterea bunurilor imobile terenuri aferente drumurilor forestiere și construcțiilor de corectare a torenților prevăzute la art.1, având datele de identificare cuprinse în anexa nr.2, din domeniul public al statului și administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor-Romsilva în domeniul public al comunei Căpuşu Mare și  administrarea  Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, jud. Cluj.

                           (2) Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare se obliga să nu schimbe categoria de folosinţă silvică și să mențină în domeniul public terenurile forestiere prevăzute la alin(1), după predarea – primirea acestora, precum și să asigure administrarea acestora cu respectarea regimului silvic, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

                 Art.3 Anexele nr.1 si nr.2 fac parte integranta din prezenta hotărâre.

                Art.4 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri şi punerea în aplicare se încredințează primarul comunei Căpuşu Mare, domnul  Gheorghe IANCU.

                 Art.5 Prezenta hotărâre se comunică  primarului comunei Căpușu Mare, prefectului județului Cluj și RNP ROMSILVA- Direcția Silvică Cluj .

 

 PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL,

Dănuţ IANCU

 

Contrasemnează:                 

SECRETARUL comunei Căpuşu Mare  

Gheorghe BOLCHIŞ          

Total consilieri 13

Prezenţi 11

Pentru 11

Împotrivă 0                                                                                                         Nr. 34/22.03.2017

Abţineri 0

Fișiere atașate

Înapoi