HCL 35 / 2017-03

HOTĂRÂRE

           privind delegarea consilierilor locali ce vor participa la alegerea delegaţilor sătești

 

      Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare întrunit în şedinţa ordinară la data de 22.03.2017;

      Luând în dezbatere proiectul de hotărâre nr. 1494/16.03.2017, privind delegarea consilierilor locali ce vor participa la alegerea delegaţilor sătești;

Având în vedere:

        Raportul de specialitate întocmit de secretarul comunei; 

        Referatul de aprobare al primarului și raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr.3;

        Prevederile articolului 53 din  Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale OUG 35/2002 privind aprobarea  Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale și ale HCL nr.77/2016, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare al Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare ;

           În temeiul art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate,

HOTĂRĂŞTE

 

           Art.1 Se delegă consilierii locali Șimon Ioan și Bodea Ionel pentru a participa la adunările cetățenești ce se vor organiza pentru alegerea delegaților sătești din satele Bălcești, Păniceni și Straja  în Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare .

          Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredinţează primarul  comunei Căpușu Mare.

           Art.3  Prezenta hotărâre se comunică  prefectului judeţului Cluj, primarului comunei Căpușu Mare, cetățenilor comunei Căpușu Mare, prin afișare și publicare pe pagina web www.primaria-capusumare.ro.

                                 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

CONSILIER LOCAL

Dănuţ IANCU


Contrasemnează,                        

SECRETARUL comunei Căpuşu Mare,       

Gheorghe BOLCHIŞ                    

Total consilieri 13

Prezenţi 11

Pentru 11

Împotrivă 0                                                                                                       Nr. 35/22.03.2017

Abţineri 0

Înapoi