Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
1 / 2019 privind aprobarea inventarului anual al bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Căpușu Mare 2019-01-23
93 / 2018 privind completarea HCL nr. 15/28.02.2018 2018-12-12
92 / 2018 privind menținerea impozitelor și taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice pentru anul financiar 2019 la nivelul celor stabilite pentru anul 2018 2018-12-12
91 / 2018 privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2019-2020 2018-12-12
90 / 2018 privind modificarea tarifului de depozitare prevăzut în Contractul nr. 3457/09.06.2017 încheiat cu SC Salprest Rampa SA 2018-12-12
89 / 2018 privind modificarea organigramei și statului de funcții 2018-12-12
88 / 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2018-12-12
87 / 2018 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2019 2018-12-12
86 / 2018 privind încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere nr. 806/20.04.2001 încheiat cu SC Ramleghia SRL, în calitate de chiriaș 2018-11-28
85 / 2018 privind rezilierea acordului de cooperare pentru organizarea și funcționarea compartimentului de urbanism și cadastru, având nr. 252/28.03.2013, încheiat cu Filiala Județeană Cluj a Asociației Comunelor din România 2018-11-28
84 / 2018 privind achiziționarea serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate și proiect tehnic pentru „Realizare rețea canalizare în Păniceni” și ”Extindere rețea apă și canalizare în Straja” 2018-11-28
83 / 2018 privind achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea desfășurării procedurilor de achiziție pentru proiectarea și execuția obiectivului de investiții ”Reabilitare drumuri de exploatație agricolă în comuna Căpușu Mare, jud. Cluj” 2018-11-28
82 / 2018 privind rectificarea de venituri și cheltuieli al comunei Căpușu Mare pe anul 2018 2018-11-28
81 / 2018 privind aprobarea executării de lucrări pe domeniul public al comunei Căpușu Mare pentru realizarea investiției „Desființare construcții existente și construire Cămin Cultural, acces, branșamente și racorduri la rețelele de utilități, în comuna Căpușu Mare, sat Agîrbiciu, nr. 201-201A, jud. Cluj” 2018-11-28
80 / 2018 privind înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară (Cartea Funciară) a suprafeței de 189,7 hectare, din trupul de păşune Nyrba în suprafaţă totală de 194 hectare, identificat la poziţia 4 din Anexa 1 la HCL nr. 12/2016 prin care s-a aprobat inventarul pășunilor comunale ce aparţin domeniului privat al comunei Căpuşu Mare 2018-11-28

Înapoi