Buget 2016

 


HOTĂRÂRE
privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2016

 

Având în vedere proiectul de hotărâre nr.222/15.01.2016 privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2016;
Având în vedere prevederile cuprinse în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339 din 18 decembrie 2015, în Legea finanţelor publice nr. 500/2002; în Legea 273/2006 privind finanţelor publice locale;
Analizând deciziile nr.5209/29.12.2015, nr.5210/29.12.2015 şi nr.277/15.01.2016 DGRFP Cluj Napoca privind indicatori pentru fundamentarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2016 .
Luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi Avizul favorabil al comisilor de specialitate ale consiliului local, fiind astfel îndeplinite prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin 2 lit b, alin 4 lit a, art.45, 63 alin1 lit.c şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
Consiliul Local al Comunei Capusu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data 27.01.2016;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1.(1) - Aprobarea bugetului local al comunei Căpuşu Mare, pe anul 2016, repartizat pe capitole şi subcapitole, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2)- Bugetul de venituri pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 5.124.000 lei iar bugetul de cheltuieli pe anul 2016 se stabileşte în sumă de 5.124.000 lei, acestea fiind cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3)- Constituirea veniturilor bugetare locale se face pe seama impozitelor şi taxelor locale, a altor contribuţii de la persoanele fizice şi juridice, a sumelor repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj din taxa pe valoarea adăugată şi din fonduri externe nerambursabile.
Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul Comunei Căpuşu Mare şi compartimentul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare şi prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Istvan Lehel Torok Gyurko

 

 

 

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei Căpuşu Mare
Gheorghe Bolchiş

 

 


Total consilieri 13
Prezenti 11
Pentru 11
Impotrivă 0
Abţineri 0

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi