În anul 2013


D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară,
pe data de 18 decembrie 2013


Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1) şi 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,

D I S P U N E:

Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pentru data de 18 decembrie 2013, orele 10, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj, dupa cum urmeaza :
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte:
a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local
1 Proiect de hotarare nr.6498/11.12.2013, privind rectificare bugetului local pe trimestrul IV 2013;
2 Proiect de hotarare nr.6499 /11.12.2013, aprobarea unor sume de bani pentru organizarea Festivalului de colinde Agîrbiciu 2013, editia a III-a ;
3 Proiect de hotarare nr. 6500/11.12.2013, privind aprobarea efectuarii unor lucrari la Postul de Politie Capusu Mare
4 Proiect de hotare nr.6501/11.12.2013, privind alegerea presedintelui de sedinta pe perioada ianuarie- martie 2014
5 Proiect de hotarare nr.6502/11.12.2013, privind validarea rezultatului privind alegerea delegatului satesc al satului Dingau Mic in Consiliul Local al Comunei Capusu Mare;
b)- Informare privind activitatea de paza a populatiei si bunurilor in anul 2013 in comuna Capusu Mare.
c)-Diverse.
Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.

PRIMAR,
Iancu Gheorghe

 

 


AVIZAT FAVORABIL
Secretar
Bolchis Gheorghe

Dos A5/A8 Nr. 316 / 11.12.2013
Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

 

 

Fișiere atașate

Înapoi