în anul 2016

 


HOTĂRÂRE
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale
începând cu anul 2016


Consiliul local al Comunei Căpuşu Mare întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.10.2015,
Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2016- proiect din iniţiativa primarului;
Analizând Referatul de aparobare al primarului si raportul compartimentului de specialitate - privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2016;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările ulterioare, urmare dezbaterii publice;
Văzând avizul comisiilor de specialitate;
Potrivit dispoziţiunilor art. 36 al. 4 lit. "c", 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. - Se stabilesc începând cu 1 ianuarie 2016, nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzi conform anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotărâre
Art.2- a) Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie se stabileşte după cum urmează:
-10% în cazul impozitului pe clădiri;
-10% în cazul impozitului pe teren;
-10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport
b) În cazul în care contribuabilul detine mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport pe raza comunei Căpuşu Mare , prevederile art 2 se referă la impozitul pe clădiri cumulat, impozitul pe teren cumulat , respectiv impozitul pe mijloacele de transport cumulat.

Art.3.-Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 2016 toate terenurile si cladirile vor fi incadrate in zona A.
Art.4. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 40 lei, pentru poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai vechi decât 01.01.2015. Plafonul se aplicã totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori conform art.266 alin (5), (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codului de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.5.- Redevenţa şi chiriile pentru clădirile, terenurile concesionate sau închiriate, cât şi pentru cele utilizate din proprietatea publică se menţin la nivelul aplicat în anul 2015, cu exceptia acelor contracte ale caror termene expira in anul 2016. Contractele care expira in anul 2016 vor fi renegociate fara a putea fi mai mici de 1 E/mp /luna pt spatii sub 50 de mp si de 0, 50 E /mp /luna ptr spatiile de peste 50 mp. Redeventa sau taxa de inchiriere a terenurilor concesionate sau inchiriate din proprietatea comunei Capusu Mare ce se renegociaza in anul 2016 nu va putea fi mai mica de 34 Euro/ha/an.

  Art. 6. - (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliul local, adoptă urmatoarele taxe speciale.
   (2) Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile L 273/2006 privind finantele publice locale.
   (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.
Taxa pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență 6 lei/gospodărie, 12 lei/agent economic
Taxa pentru salubrizare: 8 lei / persoana fizică / luna cu TVA inclus
Taxa pentru salubrizare: 70 lei / persoana juridică / luna cu TVA inclus
Taxa de mediu ptr persoanele fizice care nu au încheiat contract de salubrizare cu o unitate specializată 16 lei/ persoana fizică / luna
Taxa de mediu ptr persoanele juridice care nu au încheiat contract de salubrizare cu o unitate specializată 140 lei/ persoana juridică / luna.

Art.7 - (1) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren se va majora în primul an cu până la 100% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. În al doilea an majorarea va fi de 200%.
(2) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (1) vor fi adoptate printr-o hotărâre ulterioară a consiliului local.
(3) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(4) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (3) au caracter individual.
(5) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local va majora impozitul pe teren cu 200%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

Art.8 - Lista actelor normative/hotărârile Consiliului Local prin care sunt instituite/stabilite impozite şi taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2016; constituie ANEXA 2 .

Art.9 -Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţeză Compartimentul taxe şi impozite locale .
Art.10 - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Ioan Şimon

 

 

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei Căpuşu Mare
Gheorghe Bolchiş

 

 

Total consilieri 13
Prezenti 12
Pentru 11
Impotrivă 0
Abţineri 1

 


Consiliul local al comunei ANEXA I.
Capusu Mare la Hotărârea nr.92 /2016

 

 

Impozite şi taxe locale
TITLUL IX - Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

CAPITOLUL I - IMPOZITULPE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI


Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

Art.457(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.


 ART. 457 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

 

 

 

 

 


Tipul clădirii
Valoarea impozabilă începând cu 01.01.2016
 lei/m² 
Clădire cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative) Clădire fără instalaţii de apă,canalizare,
electrice sau încălzire
0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 1000 600
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 300 200
C. Clădireanexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 200 175
D. Clădireanexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 125 75
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
   
ART. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii care poate fi:
    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.
    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
    a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.

    
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
 
 ART. 460  din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
 (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% , asupra valorii impozabile a clădirii.
 (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei asupra valorii impozabile a clădirii.
 (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
 (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

 

SCUTIRI în baza art 456(2)

Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:
a)clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale unde în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintă au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate unde în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referintă au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare ;
c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
d)clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public
f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;
g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public ;
h) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
 j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
  l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
 m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  r) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară.

REDUCERI în baza art 456(2)
Consiliul local acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru

 i) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

 n) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

p) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;

Potrivit art.456(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

Procedurile de acordare a reducerilor/scutirilor de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilite prin hotărârea consiliului local vor fi elaborate după publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015.

 

Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor se face conform prevederilor art.461 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Plata impozitului/taxei pe clădiri se efectuează conform prevederilor art.462 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CAPITOLUL II  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN

Calculul impozitului/taxei pe teren
 
    ART. 465    din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
    (2)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei pentru localitatea de Zona A rangul 4 din Legeaa nr.227/2015
-lei/ha- Nivelurile impozitului/taxei aptobate pentru anul 2016 Zona A rangul 5
-lei/ha-
A 889 711
B 711 534
C 534 355
D 348 178
    (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
    (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr
Crt Zona

Categoria
de folosinţă Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2016
valori actualizate cu coeficientul de corecţie( cu 1.10 respectiv 1)-
Zona A-4 Zona A-5
1 Teren arabil 30.8 28
2 Păşune 23.1 21
3 Fâneaţă 23.1 21
4 Vie 50.6 46
5 Livadă 58.3 53
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 30.8 28
7 Teren cu ape 16.5 15
8 Drumuri şi căi ferate X X X X
9 Teren neproductiv X X X X

    
    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):


 lei/ha 
Nr
Crt
Zona
Categoria
de folosinţă Nivelurile impozitului/taxei prevăzute de Legea nr.227/2015
- valori actualizate cu coeficientul de corecţie 1.10 pentru zona A - rang 4 Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2016
-valori actualizate cu coeficientul de corecţie 1.05 pentru zona A, rang 1.05
Zona A Zona A
1 Teren cu construcţii 34.10 32.55
2 Arabil 55 52.5
3 Păşune 30.8 29.4
4 Fâneaţă 50.8 29.4
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 60.5 57.75
5.1. Vie până la intrarea pe rod 0 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 61.6 58.8
6.1. Livadă până la intrarea pe rod 0 0
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forest. cu excepţia celui prevăz.la nr.crt.7.1 17.6 16.8
7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6.6 6.3
8.1. Teren cu amenajări piscicole 37.4 35.7
9 Drumuri şi căi ferate 0 0
10. Teren neproductiv 0 0

    SCUTIRI în baza art 464(2)
Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru :

    a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
    b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
    c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
    d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
    e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
    f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
    g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani;
    h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;
    k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
    l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
    n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
    o) terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
    p) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate;
    q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate;
    r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Potrivit art.464(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
Scutirea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.
Procedurile de acordare a scutirilor de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilite prin hotărârea consiliului local vor fi elaborate după publicarea în Monitorul Oficial al României a Hotărârii de Guvern privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015.

Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor se face conform prevederilor art.466 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Plata impozitului/taxei pe clădiri se efectuează conform prevederilor art.467 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal


CAPITOLUL III  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT


     ART. 470    Calculul impozitului

    (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Nivelurile de impozitare prevăzute de Legea nr.227/2015 Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2016
Lei/ 200 cm³ sau fracţiune din aceasta Lei/ 200 cm³ sau fracţiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) x x
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 8 8
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3 9 9
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18 18
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 72 72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144 144
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 290
7. Autobuze, autocare, microbuze 24 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30 30
8. Tractoare înmatriculate 18 18
II. Vehicule înregistrate x x
1.Vehicule cu capacitate cilindrică x x
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4 2
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 4
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 50

    (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95% .
    (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
    (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul începând cu 01.01.2016
(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I. două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169
5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169
II. trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472
7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472
III. patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291
6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291

  (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul începând cu 01.01.2016
(lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare
I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310
9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1310
II. 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299
2. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491
3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721
4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871
5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1429
6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984
7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012
8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012
9. Masa de cel putin 38 tone 1984 3012
III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986
3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963
4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963
V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283
4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283
    (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:


Masa totală maximă autorizată Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2016
Impozitul (lei)
a. Până la 1 tonă inclusiv 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52
d. Peste 5 tone 64
  (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă Nivelurile prevăzute de Legea nr.227/2015 Nivelurile de impozitare începând cu 01.01.2015
Impozitul (lei/an) Impozitul (lei/an)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56
3. Bărci cu motor 210 210
4. Nave de sport şi agrement*) Între 0 şi 1119 836
5. Scutere de apă 210 210
6. Remorchere şi împingătoare: X X
a) Până la 500 CP inclusiv 559 559
b) Peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 909 909
c) Peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1398 1398
d) Peste 4.000 CP 2237 2237
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X
a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 182 182
b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv 280 280
c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 490 490
    (9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.
    (10) VEHICULE LENTE
Taxa pentru vehicule lente este de 34 lei/ vehicul/ an.
Vehicule lente sunt următoarele:
1. autocositoare;
2. autoexcavator ( excavator pe autosasiu );
3. autogreder sau autogreper;
4. buldozer pe pneuri;
5. compactor autopropulsat;
6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri, sapator santier;
7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat;
8. freza rutiera;
9. incarcator cu cupa pe pneuri
10.instalatie autopropulsata de sortare / concasare;
11.macara cu greifer;
12.macara mobila pe pneuri;
13.macara tun autopropulsata;
14.masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele:
a) lucrari de terasamente;
b) constructia si intretinerea drumurilor;
c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) inlaturarea zapezii;
15.sasiu autopropulsat cu ferastrau de taiat lemne;
16.tractor pe pneuri;
17.troliu autopropulsat;
18.utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor;
19.vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa;
20.vehicul pentru macinat si compactat deseuri;
21.vehicul pentru marcarea drumurilor;
22.vehicul pentru taiat si compactat deseuri;
23.motostivuitor;
26.autocastor;
25.minibagher.


Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face conform prevederilor art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
Plata impozitului pe mijloacele de transport se efectuează conform prevederilor art.472 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

 


CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

ART. 477 (5)   Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
     Cota taxei se stabilită consiliul local este 3%.
        
ART. 478 (2)   Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
    Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 30 lei ;
    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei .

CAPITOLUL V - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

     ART. 481    Calculul impozitului
    (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
    (2) Consiliul local hotărăşte cota de impozit după cum urmează:
    a) 2% , în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
    b) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

Impozitul pe videotecii sau discotecii se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai
suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, ajustata cu coeficientul de corectie ( x 1.10 ) aferent rangului localitatii (IV). Prin zi de funcţionare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se înţelege intervalul de timp de 26 de ore, precum şi orice fracţiune din acesta înăuntrul căruia se desfăşoară activitatea de videotecă sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din două zile calendaristice
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă Nivel impozit propus in anul 2016
( lei / an/ spectacol )

a) in cazul videotecilor 0,60
b) in cazul discotecilor 1,00
c) hora sateasca 50lei /zi
d) pomene 0 lei
Pentru utilizarea Caminului Cultural din satul Căpuşu Mare, taxele de utilizare vor fi :
300 lei pentru nunţi , botezuri, pentru evenimente organizate în sala mare
100 lei pentru baluri si alte evenimete organizate de catre tinerii din comună
50 lei pentru evenimente organizate în sala mică
Pentru inmormântări , expoziţii sau alte evenimente culturale organizate fără bilet de intrare nu se percep taxe de utilizare.
Garantia de utilizare va fi de 500 lei si se va achita anticipat la la caseria Primariei.

Cap. VI.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii

(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei -
a) până la 150 m2, inclusiv 5
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 7
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 9
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12
f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2
(5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
(7)Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:
a)taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;
b)pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
c)în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;
d)până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
e)până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
(8)Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(9)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
(10)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări va fi de 1 leu/mp.
(11)În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.
(12)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(13)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(14)Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(15)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord.
(16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de 9 lei, inclusiv.

 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
(1)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de 20 lei.
(2)Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt de 70 lei.
(3)Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) 600 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusive pentru 561 - Restaurante
- 150 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive
b)4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.
(5)Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

Capitolul VII -TAXE PENTRU ÎNCHIRIERI ŞI PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A TERENULUI DIN DOMENIUL PUBLIC AFLAT ÎN
ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL
Nr. crt. Denumirea taxei Nivel tarif / taxa propus
in anul 2016
1 Inchirieri teren pentru chioşcuri stradale zona A 2,30 lei/mp/zi
2 Inchirieri teren pentru amplasare chioşcuri piaţă / magazii piaţă 0,84 lei/mp/zi
3 Inchirieri teren pentru amplasare garaje / magazii 3,56 lei/mp/an
4 Inchirieri teren pentru amplasare garaje ca spatii comerciale sau de productie 22,00 lei/mp/an
5 Inchirieri teren pentru amenajare terase estivale 0,52 lei/mp/zi
10 Inchiriere teren utilizat pentru comerţ stradal cu flori:
- zona A 2,30 lei/mp/zi
11 Taxa pentru utilizare teren din intravilan 2,10 lei/mp/zi
12 Taxa pentru utilizare teren din extravilan 0,65 lei/mp/zi
13 Taxe pentru utilizarea domeniului public cu ocazii speciale:
1. Manifestari aniversare cu caracter public zona A
- Taxa terase cu produse alimentare (minim 100 mp) 5,20 lei/mp/zi
- Taxa corturi pentru produse artizanat (minim 20 mp) 4,00 lei/mp/zi
- Taxa corturi pentru pielarie, textile, încălţăminte (minim 50 mp) 4,00 lei/mp/zi
- Taxa tarabe sau corturi stradale (min. 5 mp) 26,0 lei/mp/zi
- Taxa pentru comert ambulant 52,00 lei/zi
- Taxa amplasare dispozitive gonflabile de agrement 4,70 lei/mp/zi
- Taxa amplasare parcuri de distracţii 4,70 lei/mp/zi
2. Manifestari de prezentare/expozitie auto, utilaje, echipamente 21,00 lei/mp/zi

Chiria pentru suprafetele de teren situate in piete pe care sunt amplasate chioşcuri se achita pana in ultima zi lucratoare a lunii pentru care este datorata.
Chiria pentru terenul stradal pe care sunt amplasate chioscuri sau care este inchiriat cu alt scop de folosinta se achita pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care este datorata.
Chiria pentru terenul pe care sunt amplasate garaje/magazii se achita anual in 2 rate egale pana la datele de 31 martie 2016 si 30 septembrie 2016, inclusiv.
Neplata in termen atrage plata majorărilor de intarziere si rezilierea contractului.
Taxele pentru utilizarea domeniului public cu ocazii speciale se achita anticipat, numai in baza acordului scris al autoritatii locale a comunei Capusu Mare.

TAXE PENTRU ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC AL
COMUNEI CĂPUŞU MARE

Nr.
crt. Denumirea taxei Nivel taxa propus
in anul 2016
1 Taxa pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace auto 1,5 lei/mp/zi
2 Taxa inchiriere pentru ocuparea locurilor de pe E 60(chioscuri, tarabe) 10 lei/an
3 Taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru vanzare produse agricole 1 leu/sac

 

 

 

 

 

Capitolul VIII -TAXE SPECIALE PRIVIND SERVICIILE DE STARE CIVILĂ

Nr. crt. Denumire servicii de stare civilă Nivel taxa propus in anul 2016
1. Oficierea casatoriei in afara programului de lucru 10
2. Verificarea si intocmirea dosarului pentru schimbare de nume 10
3. Inscrierea la cerere a sentintelor judecatoresti privind tagada paternitatii, stabilirea paternitatii, divortul, adoptia si desfacerea adoptiei, incuviintarea de nume
2
4. Efectuarea la cererea persoanelor fizice a verificarilor in actele de stare civila pentru stabilirea arborelui genealogic 100
5. Taxa pentru solutionarea cererilor de divort pe cale administrativa 500

Capitolul IX. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
ÎN CADRUL COMPARTIMENTELOR FOND FUNCIAR SI REGISTRUL AGRICOL

Nr. crt. Denumire impozit / taxă Nivel propus in anul 2016

1. Taxa eliberare atestatului de producator agricol 50 lei
2. Taxa eliberare carnetului de comercializare a produselor 20 lei
3. Taxa inregistrare contract de arendare 4 lei
4. Taxa eliberare adeverinte registrul agricol, xerocopii registre agricole (pt. 1 fila), bilete de adeverire a proprietatii animalelor, etc. 1 leu

5. Taxa eliberare copie dupa inscrisuri, adeverinte, titluri de proprietate, fise de evidenta muncii, procese-verbale de punere in posesie, etc. 2 lei / copie
6. Taxa eliberare plan parcelar teren extravilan 150 lei / tarla
7.
Taxa eliberare plan parcelar teren extravilan pentru suprafeţe mai mari de 10 ha 300 lei / parcela
8. Taxa eliberare plan parcelar teren intravilan 100 lei/parcela
9. Taxa viza plan parcelar 30 lei /tarla
Capitolul X.Taxe extrajudiciare de timbru

Nr. crt. Extras din norma juridică
- lei -
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare 2
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x
- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 2
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: x
- pentru animale sub 2 ani 2
- pentru animale peste 2 ani 5
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 15
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2
12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
1. Acte de identitate: x
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români 5
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule: x
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 28
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 84
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă s

Fișiere atașate

Înapoi