Informatii de interes public

INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU DE CĂTRE PRIMĂRIA COMUNEI CAPUSU MARE

A. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Primăriei comunei Capusu Mare.
1. Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare
2. Legea nr.189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, republicată
3. OG nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.673/2002
4. OG nr.53/2002 privind Statutul cadru al unităţii administrativ teritoriale, aprobată cu modificări prin Legea nr.96/2003
5. Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu completările şi modificările ulterioare
6. Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
7. HG nr.1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările ulterioare
8. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
9. Hotărârea Consiliului Local Capusu Mare nr.29/26.06.2012 privind declararea Consiliului Local Capusu Mare ca legal constituit în urma alegerilor locale din data de 10 iunie 2012
10. Hotărârea Consiliului Local Capusu Mare nr.33/04.07.2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Capusu Mare
11. Hotărârea Consiliului Local Capusu Mare nr.92/04.11.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Capusu Mare
B. Structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei comunei Capusu Mare
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Capusu Mare, a fost aprobat prin Hotărârea nr.92/2009
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizarea şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Capusu Mare, Primăria comunei Capusu Mare are o structură funcţională permanentă, denumită aparat de specialitate al Primarului comunei Capusu Mare.
Aparatul de specialitate al Primarului comunei Capusu Mare asigură condiţiile necesare îndeplinirii în bune condiţii a atribuţiilor ce-i revin Primăriei comunei Capusu Mare şi conducerii executive a acesteia, scop în care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând probleme curente ale comunei. Aparatul de specialitate al primarului este subordonat primarului comunei. Primarul răspunde de buna organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate pe care îl conduce şi coordonează. Coordonarea unor compartimente din aparatul de specialitate va fi delegată viceprimarului sau secretarului comunei, prin dispoziţie.
Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde:
a) atribuţiile ce revin compartimentelor de specialitate ale aparatului de specialitate
b) relaţiile funcţionale dintre compartimentele de specialitate, pe de o parte şi relaţiile funcţionale cu alte autorităţi, ministere, instituţii, etc, pe de altă parte
c) relaţiile de conducere şi coordonare a compartimentelor de specialitate
Potrivit organigramei, aparatul de specialitate al primarului comunei Capusu Mare are în structură un birou şi nouă compartimente, respectiv secretarul comunei.Din punct de vedere al atribuţiilor ce revin aparatului de specialitate, se prezintă astfe:
Secretarul comunei Capusu Mare:
Secretarul comunei Capusu Mare este subordonat Consiliului Local al comunei Capusu Mare şi Primarului comunei Capusu Mare.
In exercitarea atribuţiilor sale Secretarul comunei colaborează cu viceprimarul, precum şi cu instituţiile publice şi agenţii economici de interes local.
Secretarul comunei Capusu Mare coordonează:
- compartimentul registru agricol fond funciar
- compartimentul de asistenţă socială şi autoritate tutelară

- compartimentul stare civila

-compartimentul juridic

- compartimentul resurse umane 
In exercitarea competenţelor ce-i revin, secretarul comunei Capusu Mare îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local
b) participa la şedinţele consiliului local
c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenta statistica a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului
e) asigura transparenta şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a), în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
f) asigura procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunica ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local şi de primar
i) în conformitate cu dispoziţia primarului este ofiter de stare civilă fiind delegat;
j) urmareste rezolvarea corespondentei in termenul legal,
k) elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor cu caracter secret, stabilite conform legilor in vigoare.
l) certifica pentru legalitate, confirmând legalitatea copiilor cu actele originale eliberate de autoritate.
m) exercita atribuţiile privind organizarea aplicării Legii fondului funciar,
n) coordonează activitatea de resurse umane şi urmăreste implementarea prevederilor privind depunerea declaratiilor de avere si de interese;
o) îndeplineste orice alte atributii date de Consiliul local Capusu Mare, primar, precum si cele prevazute in legi, hotarâri, etc.
Atribuţiile de administraţie publica în sarcina secretarului comunei:
1) Îndruma si coordoneaza activitatea de aplicarea legilor, hotarârilor Guvernului si ale celorlalte organe centrale ale administraţiei publice, sau a hotarârilor Consiliului Local, primite de la conducerea instituţiei.
2) Asigura asistenţa de specialitate consiliului local si primarului pentru elaborarea, revocarea, modificarea în mod corespunzator a hotarârilor si dispoziţiilor, dupa caz, conform prevederilor legale, respectiv avizeaza pentru legalitate proiectele de hotarâre, dispoziţiile primarului si contrasemneaza hotarârile consiliului local .
3) Colaboreaza cu celelalte compartimente, din cadrul aparatului propriu în vederea îndrumarii activitatii serviciilor publice locale.
4) Iniţiaza si organizeaza acţiunile de cunoastere a legilor si a celorlalte acte normative ale administraţiei publice centrale sau locale.
5) Coordoneaza activitaţile legate de aplicarea Legii nr.544/2001 privind accesul la informaţiile publice.
6) Coordoneaza activitaţile legate de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publica.
7) Întocmeste rapoarte, referate de specialitate si le susţine în comisiile de specialitate ale consiliului sau în cadrul sedinţelor Cosiliului local.
8) Conduce evidenţa numerotării hotarârilor, dispoziţiilor, asigurând comunicarea acestora celor interesaţi în termenele legale.
9) coordoneaza întocmirea lucrarilor necesare convocarii Consiliului local, a pregatirii si desfasurarii acestora si face convocarea consilierilor si invitaţilor la sedinţa;
10) raspunde de întocmirea proceselor verbale ale sedinţelor Consiliului local si de pastrarea dosarelor de sedinţa ale Consiliului;
11) raspunde de ţinerea la zi a lucrarilor privind evidenţa militara a tinerilor si a angajaţilor;
12) se îngrijeste de formarea si pastrarea bibliotecii juridice, a Monitoarelor Oficiale, colecţiilor de legi si alte reviste de specialitate;
13) Îndruma activitatea de ordonare, inventariere si selecţionare a arhivei instituţiei si pastrarea acesteia de catre persoana împuternicita cu gestiunea fondului arhivistic;
14) Îndeplineste obligaţiile ofiţerului de stare civila, în baza dispoziţiei primarului.
15) elibereaza copii sau extrase de pe orice act din arhiva Consiliului,în afara celor cu caracter secret stabilit potrivit legii, elibereaza copii sau extrase de pe actele de stare civila;
16) Coordoneaza efectuarea anchetelor sociale, elaboreaza dispoziţii de instituirea curatelei.
17) Coordoneaza elaborarea proiectului de sistem informatic al Consiliului local raportat la cerinţele direcţiilor si organelor decizionale, în vederea aprobarii acestuia.
18) Coordoneaza realizarea efectiva a sistemului informatic în colaborare cu personalul de specialitate în domeniu, prin proiectare de aplicaţii si achiziţie.
19) Elaboreaza studii de oportunitate în domeniul achiziţiilor de tehnica de calcul pe baza solicitarilor, corelate cu sistemul informatic.
20) Asigura exploatarea eficienta a serviciilor internet si de posta electronica, ţinând cont de protecţia datelor.
21) îndeplineste si alte atribuţii stabilite expres prin lege sau alte acte normative precum si cele dispuse de primar
22) asigura întocmirea dosarelor profesionale pentru aparatul de specialitate si ţine legatura cu Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici;
23) deleaga din atribuţiile sale personalului de execuţie cu aprobarea primarului;
24).ţine evidenţa carnetelor de munca si a datelor privind personalul angajat, a dosarelor personalului propriu si a contractelor de munca, efectueaza lucrarile legate de angajarea, transferarea, pensionarea sau încetarea contractelor de munca pentru persoanele angajate ale Primariei;
25)verifica nivelul de salarizare si actualizarea acestuia de catre compartimentul financiar ori de câte ori se impune prin reglementari legale;
26)gestioneaza evidenţa performanţelor profesionale individuale în baza aprecierilor sefilor ierarhici, conform legislaţiei în vigoare si coordoneaza activitatea prin care se promoveaza în funcţii, clase, grade sau trepte profesionale a funcţionarilor publici, cât si a personalului contractual, din cadrul aparatului de specialitate al primarului .
27)urmareste întocmirea fisei postului si a atribuţiilor de serviciu specifice locului de munca, respectiv documentaţia de sancţionare propusa de sefii ierarhici pentru personalul cu abateri disciplinare, propune programul de perfecţionare a angajaţiilor;
Atribuţiile ofiterului delegat de stare civilă:
a) întocmeste acte de stare civila, raspunde de asigurarea registrelor a certificatelor de stare civila a altor imprimate si materiale necesare activitaţii de stare civila;
b)pastreaza arhiva de stare civila si asigura securitatea,conservarea si folosirea legala a imprimatelor cu regim special si a celorlalte documente de stare civila;
c) întocmeste si trimite la cerere extrase pentru uzul autoritaţilor publice, dupa actele de stare civila;
d) urmareste înaintarea registrelor de stare civila dupa completare în termen de 30 de zile (exemplarul II) la serviciul de resort al judeţului;
e) înainteaza în termenele stabilite statisticile livretele militare si adeverinţele de recrutare, buletinele de identitate ale celor decedaţi la organele de specialitate;
f) copiaza registrele de stare civila pierdute ori distruse dupa exemplarele existente la organul judeţean de specialitate
g) organizeaza în cele mai bune condiţii oficierea casatoriilor
h) constata si sancţioneaza,potrivit prevederilor legale,faptele ce constituie contravenţii la regimul starii civile;
i) realizeaza toate celelalte operaţiuni cu privire la actele de stare civila, prevăzute de Legea stării civile, pe baza delegarii data de catre primar;
j) întocmeste buletine statistice si situaţii cu privire la starea civila si le transmite în termenele legale prevazute;
k) completeaza si elibereaza livrete de familie si opereaza în acestea toate menţiunile ivite
l) transcrie actele de nastere, casatorii cât si decese din strainatate
m) întocmeste actele de nastere ca urmare a adopţiilor cu efecte depline de comunicare a acestora la locul nasterii
n) efectueaza inventarierea documentelor arhivistice de stare civila
o) întocmeste actele necesare schimbarii de nume
p) ţine evidenţa militara a personalului angajat din cadrul primariei ( M.L.M.) precum si a tinerilor din comuna;
r) rezolva în timp corespondenţa;
s) participa la efectuarea unor anchete sociale cu privire la persoanele cu handicap din partea autoritaţii tutelare si propune luarea de masuri primarului, ţine evidenţa acestor persoane pe comuna si comunica situaţiile si dosarele întocmite cu privire la aceste persoane la Directia judeteană sau la serviciul pentru persoane cu handicap
ş)întocmeste si contrasemneaza dovezi,adeverinţe si certificate cetaţenilor,cu privire la actele ce-i intra în atribuţiile pe care le exercita;
t)îndeplineste si alte atribuţii specifice dispuse de conducerea primariei.
Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului finanţe-contabilitate, impozite si taxe :
1. Întocmeste documentele justificative pentru orice operaţie care afecteaza patrimoniul unitaţii;
2. Constituie comisiile si subcomisiile de inventariere anuala a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar de scurta durata si mica valoare, bunurilor materiale, confruntând rezultatele obţinute cu evidenţa contabila si realizând opera.iunile contabile ce se impun, înregistrând minusurile si plusurile din inventar;
3. Inventariaza patrimoniul unitaţii
4. Asigura gestionarea patrimoniului Primariei în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
5. Întocmeste bilanţul contabil;
6. Asigura legatura permanenta cu Trezoreria pentru ordonanţarea cheltuielilor;
7. Organizeaza si conduce evidenţa contabila privind efectuarea cheltuielilor prevazute prin bugetul de venituri si cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloace banesti, a decontarilor cu debitorii si creditorii;
8. Verifica gestiunea magaziei si a casieriei lunar, privind: numerarul existent, timbrele si mandatele postale, materialele existente în magazie;
9. ţine evidenţa imprimatelor cu regim special (chitanţiere, cecuri, foi de varsamânt);
10. Elaboreaza si supune aprobarii Consiliului Local Capusu Mare, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli;
11. Întocmeste periodic situaţia execuţiei bugetare si urmareste încadrarea acesteia în limitele de cheltuieli aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli;
12. Întocmeste si prezinta consiliului local contul anual de execuţie al bugetului;
13. Completeaza ordonanţarile de plata privind disponibilul din contul de angajamente bugetare si raspunde de datele înscrise;
14. Întocmeste ordonanţarile de plata privind drepturile salariale;
15. Întocmeste ordine de plata pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale, bugetul asigurarilor sociale de sanatate precum si a altor reţineri din statul de plata;
16. Urmareste executarea creanţelor;
17. Efectueaza prin casierie operaţii de încasari si plaţi pe baza documentelor aprobate si supuse controlului financiar preventiv propriu;
18. Realizeaza evidenţa garanţiilor de gestiune pentru salariaţii primariei; ţine evidenţa reţinerilor: rate, CEC, rate imobiliare, popriri chirii, garanţii;
19. Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru plaţile efectuate din bugetul autoritaţilor executive;
20. Întocmeste statele de plata ale salariilor personalului din primarie, indemnizaţiile consilierilor, plateste ajutoarele sociale, indemnizaţiile de nastere precum si a altor ajutoare banesti si indemnizaţii cuvenite unor cetaţeni ai comunei.
21. Întocmeste documentaţia necesara acordarii premiilor anuale si celor lunare din fondul de salarii;
22. Raspunde de intocmirea programelor anuale de achizitii publice pe baza propunerilor facute de catre compartimentele Primariei, in functie de gradul de prioritate.
23. Estimarea valorii contractelor de achizitii.
24. Asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea procedurilor de achiziţii publice conform legislatiei in vigoare.
25. Conduce evidenta contractelor ce au ca obiect achizitiile publice de bunuri, servicii sau lucrari.
26. Urmareste executarea contractelor de achizitii si informeaza sefii ierarhici ori de câte ori apar încalcari ale clauzelor contractuale.
27. Organizeaza, îndruma si urmareste: primirea, verificarea, operarea în baza de date si arhivarea declaraţiilor de impunere pentru impozite si taxe locale;
28. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale;
29. Analizeaza, dupa fiecare termen de plata, pe baza evidenţei analitice, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care înregistreaza restanţe la plata impozitelor si taxelor locale si începe procedura de recuperare a creanţelor bugetare în conformitate cu prevederile legale;
30. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe;
31. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili, persoane fizice si juridice conform legislaţiei în vigoare, prin care se solicita acordarea unor înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si întocmeste raportul de specialitate pe care îl înainteaza spre aprobare consiliului local;
32. Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru iniţierea unor acţiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin masuri de executare silita a contribuabililor care nu-si achita în termen obligaţiile fiscale;
33. Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea si încasarea debitelor;
34. Colaboreaza cu celelalte compartimente ale Primariei, cu societaţile bancare si cu alte instituţii, în vederea încasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice;
35. Aduce la cunostinţa conducerii si informeaza organele abilitate ori de câte ori constata fapte care constituie infraţiuni conform prevederilor legale;
36. Îndeplineste orice alte atribuţii rezultate din Hotarârile Consiliului Local Capusu Mare si din dispoziţiile primarului;
37. Încaseaza de la contribuabili impozitele, taxele, si alte creanţe ce se cuvin bugetului de stat si local.
38. Înmânarea în termenul legal, sub semnatura, a instiinţarilor de plata catre contribuabili.
39. Emite chitanţa fiscala pentru sumele încasate de la contribuabili pe baza imprimatelor puse la dispozitie pe linie fiscala, cu respectarea criteriilor si conditiilor prevazute de instructiunile Ministerului de Finante.
40. Înscrierea zilnica a sumelor incasate in borderourile desfasuratoare pe sursele clasificatiei bugetare a veniturilor si predarea borderourilor respective odata cu depunerea sumelor incasate.
41. Depunerea numeralului rezultat din încasari la Trezorerie cu respectarea plafonului de casa si a termenului legal.
42. Inregistrarea zilnica a debitelor si încasărilor în extrasele de rol.
43. Aplicarea masurilor de execuţie silita prevazute de lege în cazul contribuabilor care nu si-au achitat obligaţiile fiscale la termenele legale.
44. întocmeste note de constatare si procese verbale cu ocazia verificarilor efectuate în teren în scopul încasarii impozitelor, taxelor si altor crean.e cuvenite bugetului de stat sau local, definitiveaza si depune în termen la operator rol dosarele contribuabililor consideraţi insolvabili în vederea obţinerii aprobarilor legale pentru trecerea în evidenta speciala.
45. Efectueaza verificari cel putin o data pe an la contribuabilii inregistrati în evidenţa speciala în scopul unei eventuale reactivari.
46. încasarea sumelor datorate de la contribuabili se va face respectând urmatoarea ordine de prioritate: a restanţei si majorarii din anul precedent; a restanţei si majorarii din anul în curs în ordinea termenelor de plata, a impozitelor curente a caror scadenţa nu a expirat;
47. Respectarea cu stricteţe a normelor legale privind derularea gestiunii de casa, păstrarea numerarului în casa de bani si într-un birou prevazut cu încuietori, sistem de alarmă In cazul în care s-a constatat lipsa de numerar sau apar indicii ca s-a fortat usa biroului sau casa de bani se sesiseaza imediat conducerea si organul de politie local.
48. în acelasi mod se va proceda si în cazul sustragerii (lipsei) de chitanţiere sau documente justificative.
49. Identificarea de persoane care exercita clandestin activitaţi producatoare de venit sau care poseda bunuri impozabile nedeclarate, întocmind note de constatare pe care le poseda operatorul de rol si conducerii unitaţii.
50. Întocmeste referate de specialitate în vederea elaborarii proiectelor de dispoziţii ale primarului si de hotarâri ale consiliului local, specifice activitaţii compartimentului;
51. Colaboreaza cu toate compartimentele primariei precum si cu instituţiile si serviciile din subordinea consiliului local;
52. Colaboreaza cu diverse instituţii, precum: Ministerul Finanţelor; Direcţia Generala a Finanţelor Publice; Administraţia Financiara; etc.
53. Participa la sedinţele comisiilor de specialitate ale consiliului local, prezentând situaţiile cerute de membrii acestora;
54. Prezinta rapoarte despre activitatea serviciului solicitate de primar, consiliul local, direcţia de finanţe, prefectura, consiliul judeţean;
55. Rezolva corespondenţa în termenul prevazut de lege;
56. Arhiveaza si inventariaza pe termene de pastrare, conform Nomenclatorului arhivistic documentele create la nivelul compartimentului.
57. Elaborează programul anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor identificate la nivelul instituţiei, în funcţie de fondurile aprobate şi de posibilităţile de atragere a altor fonduri
58. Elaborează documentaţia de atribuire sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs, în colaborare cu serviciile sau compartimentele care relevă necesitatea şi oportunitatea achiziţiei, în funcţie de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.
59. Îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr.34/2006
60. Propune componenţa comisiilor de evaluare pentru fiecare contract care urmează a fi atribuit
61. Elaborează notele justificative în toate situaţiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitaţia deschisă sau cea restrânsă, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi cu avizul compartimentului juridic.
62. Asigură activitatea de informare şi de publicare privind pregătirea şi organizarea licitaţiilor, obiectul acestora, organizatorii, termenele precum şi alte informaţii care să edifice respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţii publice.
63. Asigură aplicarea şi finalizareaprocedurilor de atribuire, pe baza proceselor verbale şi a hotărârilor de licitaţii, prin încheierea contractelor de achiziţie publică.
64. Colaborează cu compartimentele de specialitate pentru rezolvarea problemelor legate de procedura de atribuire şi pentru urmărirea contractelor încheiate (derularea acestora fiind responsabilitatea celor implicaţi)
65. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale, la desfăşurarea procedurii privind păstrarea confidenţialităţii documentelor de licitaţie şi a securităţii acestora.
66. Asigură constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei, document cu caracter public.
67. Operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achiziţiilor, când situaţia o impune, cu aprobarea conducătorului instituţiei şi avizul biroului financiar contabil.
68. Întocmeşte şi transmite către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice un raport anual privind contractele de atribuire în format electronic, până la data de 31 martie a fiecărui an pentru anul precedent.
69. Asigură, la cerere şi în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, asistenţă tehnică administraţiilor locale privind aplicarea şi respectarea legislaţiei în procesul de achiziţie şi încheiere a contractelor de achiziţii publice.
Atribuţiile de administraţie publica privitor la relaţiile cu publicul. Secretarul comunei colaborează cu aparatul de specialitate al primarului în îndeplinirea următoarelor atribuţii:
1. Asigura dactilografierea de documente primite de la nivelul ierarhic superior.
2. Întocmeste lucrari de secretariat.
3. înregistrează, repartizeaza si expediaza corespondenţa, raspunde de difuzarea actelor normative si a corespondenţei la compartimente interesate.
4. Conduce evidenţa si soluţionarea notelor de audienţa înregistrata care au ca obiect probleme sociale sau aspecte cu caracter civic.
5. Urmareste, potrivit legii, împreuna cu, compartimentele interesate, întocmirea, aprobarea si respectarea nomenclatorului dosarele si a termenelor de pastrare a fondului arhivistic.
6. Asigura folosirea documentelor si eliberarea de certificate, copii si extrase de pe documentele de arhiva în condiţiile prevazute de dispoziţiile legale.
7. Intocmeste si contrasemneaza dovezi, adeverinţe si certificate cetaţenilor si agenţilor economici , cu privire la actele ce -i intra în atribuţiile pe care le exercita ;
8. Îndeplineste si alte atribuţii legale specifice primite de la nivelul ierarhic imediat superior sau conducerea instituţiei si cele stabilite prin hotarâri ale consiliului local.
9. ia măsuri pentru evidenţa, selecţionarea şi conservarea documentelor din arhiva primăriei, asigură predarea acestora la Arhivele statului;
10. asigură întocmirea şi actualizarea Nomenclatorului arhivistic al Primăriei comunei Capusu Mare
11. întocmeşte împreună cu şefii compartimentelor susmenţionate programul anual de predare preluare a documentelor la arhivă, apoi îl transmite şefilor de compartimente în vederea aplicării acestuia;
12. asigură legătura cu Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului arhivistic;
13. urmăreşte modul de aplicare a Nomenclatorului arhivistic al primăriei la constituirea şi preluarea dosarelor create de compartimente;
14. întocmeşte lucrările necesare în vederea analizării de către Comisia de selecţionare a dosarelor cu termen de păstrare expirat şi care pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare;
15. înaintează Direcţiei judeţne CLUJ a Arhivelor naţionale, inventarele dosarelor cu termen de păstrare expirat, procesul-verbal al Comisiei de selecţionare, precum şi inventarele documentelor create în perioada pentru care s-a efectuat selecţionarea, în vederea confirmării lucrării selecţionate;
16. cercetează documentele din depozit în vederea eliberării adeverinţelor, copiilor şi întocmeşte referatul în baza căruia eliberează documentele solicitate de cetăţeni;
17. asigură eliberarea de copii după actele şi documentele deţinute în arhiva primăriei, precum şi a adeverinţelor privind suprafeţele deţinute de cetăţeni potrivit Registrelor Agricole;
18. centralizează proiectele de nomenclator pentru documentele specifice acestora, realizează centralizarea acestora şi le înaintează, în două exemplare, spre aprobare şi confirmare;
19. difuzează la toate compartimentele care i-au fost repartizate Nomenclatorul arhivistic, după aprobarea şi confirmarea acestuia, în vederea aplicării lui;
20. asigură păstrarea, conservarea şi integritatea documentelor preluate de la serviciile din aparatul propriu şi cele aflate în subordinea consiliului local.
Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului de autoritate tutelara si asistenţa sociala
1. Efectueaza anchete sociale cu privire la: modul de întreţinere, crestere si educare a copiilor care urmeaza a fi încredinţaţi unuia din parinţi în caz de divorţ; situaţia materiala a unor condamnaţi care solicita amânarea sau întreruperea executarii pedepsei din motive familiale; persoanele care urmeaza a fi expertizate psihiatric de o comisie a Institutului de Medicina Legală, în vederea punerii sub interdicţie, si in alte cazuri;
2. Întocmeste lucrari si propuneri de masuri pentru ocrotirea minorilor, a persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, ori cu capacitate restrânsa, precum si a persoanelor capabile, aflate în neputinţa de a-si apara singure interesele;
3. Întocmeste referate pentru proiecte de dispoziţii pentru stabilirea numelui si prenumelui copilului abandonat;
4.Întreţine relaţii de colaborare cu diferite compartimente din cadrul Primariei;
5.Colaboreaza pentru realizarea activitaţii cu terţe instituţii.
9.În aplicarea prevederilor Legii nr.416/2001 - actualizata-privind venitul minim garantat si a prevederilor H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare:
- înregistreaza si soluţioneaza cererile de solicitare a ajutorului social, în termen legal.
- întocmeste anchete sociale pentru acordarea/neacordarea ajutorului social, în termen legal.
- Stabileste dreptul la ajutor social, cuantumul acestuia
- Urmareste îndeplinirea de catre beneficiarii de ajutor social a obligaţiilor ce revin.
- Modifica cuantumul ajutorului social, suspenda si înceteaza plata ajutorului social, conform Hotarârii Consiliului Local, de aplicare a legislaţiei în domeniu.
- Efectueaza periodic noi anchete sociale în vederea respectarii condiţiilor care au stat la baza acordarii ajutorului social.
- înregistreaza si soluţioneaza pe baza de ancheta sociala cererile de acordare a ajutoarelor de urgenţa.
- Transmite în termen legal la AJPIS situaţiile statistice privind aplicarea Legii nr.416/2001;
- întocmeste situaţia privind persoanele si familiile marginalizate social si stabileste masuri individuale în vederea prevenirii si combaterii marginalizarii sociale.
10. În aplicarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece:
- Asigura acordarea, încetarea dreptului la ajutor pentru încalzirea locuinţei cu lemne beneficiarilor de ajutor social in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
11.În aplicarea prevederilor Legii nr.61/1993 - actualizata - privind alocaţia de stat pentru copii:
- Primeste cererile pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copiii prescolari precum si actele doveditoare din care rezulta îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept.
- întocmeste si înainteaza A.J.P.I.S. CLUJ borderoul privind situaţia cererilor înregistrate pentru acordarea alocaţiei de stat.
- Primeste cererile si propune A.J.P.IS. pe baza de ancheta sociala schimbarea reprezentantului legal al copilului si plata alocaţiei de stat restanta.
13. In aplicarea prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată:
- Primeste cererile si declaraţiile pe propria raspundere depuse de familiile care au în întreţinere copii în vârsta de pâna la 18 ani;
- Verifica prin anchete sociale îndeplinirea de catre solicitanţi a condiţiilor de acordare a alocaţiei pentru suţinerea familiei;
- Propune pe baza de referat Primarului acordarea / neacordarea prin dispoziţie, dupa caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
- Efectueaza periodic anchete sociale în vederea urmaririi respectării condiţiilor de acordare a dreptului de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
- Propune pe baza de referat Primarului modificarea, încetarea prin dispoziţie, dupa caz, a alocaţiei pentru susţinerea familiei;
- întocmeste si transmite la A.J.P.I.S. CLUJ: Borderoul privind cererile noi de acordare a alocaţiei pentru susţinerea familiei aprobate prin dispoziţia primarului în conformitate cu prevederile Legii nr.277/2010 împreuna cu cererile si dispoziţiile de aprobare ale primarului; Borderoul privind suspendarea sau dupa caz, încetarea dreptului de acordare a alocaţiei. La dispoziţia privind încetarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei se anexează şi ancheta socială.
- Comunica familiilor beneficiare dispoziţia primarului de acordare/respingere / modificare / încetare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei.
14. în aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificarile si completarile ulterioare
- Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea de catre solicitanţi a condiţiilor legale privind încadrarea acestora în funcţia de asistent personal si propune aprobarea, dupa caz, respingerea cererii persoanei care solicita angajarea în funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap grav;
- Verifica periodic, la domiciliul asistatului activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
- întocmeste referatul constatator în urma verificarilor periodice efectuate si propune dupa caz, menţinerea, suspendarea sau încetarea contractului de munca al asistentului personal al persoanei cu handicap grav;
- Avizeaza rapoartele semestriale de activitate întocmite de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav, privind activitatea si evoluţia stării de sanatate si handicap, a persoanelor asistate;
- întocmeste anchetele sociale pentru copiii cu handicap grav care au angajat asistent personal în vederea reexpertizarii si încadrarii într-un grad de handicap.
15. în aplicarea prevederilor Legii nr.448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare:
- Verifica prin ancheta sociala îndeplinirea condiţiilor de acordare a îndemnizaţiei cuvenite parinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal si propune dupa caz, acordarea sau neacordarea indemnizaţiei.
16. In aplicarea prevederilor Legii nr.17/2000 privind asistenţa sociala a persoanelor vârstnice, ale prevederilor H.G.nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcţionare a serviciului public de asistenţa sociala, ale O.G. nr.68/2003 cu modificarile ulterioare, ale H.G. nr.886/2000 pentru aprobarea grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice:
-Identifica si întocmeste evidenţa persoanelor vârstnice aflate în nevoie;
-Consiliaza si informeaza asupra situaţiilor de risc social, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanelor vârstnice vulnerabile în faţa necesitaţilor vieţii cotidiene;
- Stabileste masuri si acţiuni de urgenţa în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criza;
17. In aplicarea prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului, ale prevederilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila, cu modificarile ulterioare, Ordinul nr. 288 din 6 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei drepturilor copilului:
- monitorizeaza si analizeaza situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritoriala, precum si modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea si sintetizarea datelor si informaţiilor relevante;
- identifica, copiii lipsiţi în mod ilegal de elementele constitutive ale identitaţii lor sau de unele dintre acestea si ia de urgenţa toate masurile necesare în vederea stabilirii identitaţii lor în colaborare cu instituţiile competente;
- identifica si evalueaza situaţiile care impun acordarea de servicii pentru prevenirea separarii copilului de familia sa întocmind planul de servicii pe care îl supune primarului spre aprobare prin dispoziţie;
- asigura si urmareste aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool si droguri, de prevenire si combatere a violenţei în familie, precum si a comportamentului delincvent;
- urmareste evoluţia dezvoltarii copilului si modul în care parinţii acestuia îsi exercita drepturile si îsi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protecţie speciala si a fost reintegrat în familia sa întocmind raporturi lunare pe o perioada de minim 3 luni;
- colaboreaza cu direcţia generala de asistenţa sociala si protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului si transmit acesteia toate datele si informaţiile solicitate din acest domeniu;
- colaboreaza cu unitaţile de învaţamânt în vederea depistarii cazurilor de rele tratamente, abuzuri sau de neglijare a copilului în vederea luarii masurilor ce se impun.
- colaboreaza cu colectivitatea locala în vederea identificarii nevoilor comunitaţii si soluţionarii problemelor sociale care privesc copiii.
18. în aplicarea prevederilor O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor:
- Asigura soluţionarea în termen legal a scrisorilor, sesizarilor si petiţiilor primite direct de la cetaţeni sau de la autoritaţi ale administraţiei publice de stat centrale sau locale si alte organe.
Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului urbanism:
1. Gestioneaza Planul Urbanistic General (P.U.G.) al comunei Capusu Mare;
2. Iniţiaza si propune spre aprobarea Consiliului Local proiecte de hotarâri la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
3. Elaboreaza si asigura prezentarea si promovarea documentaţiilor urbanistice la nivel de Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) si Planuri Urbanistice de Detaliu (P.U.D.);
4. Participa la rezolvarea reclamaţiilor si a sesizarilor persoanelor fizice sau juridice referitoare la domeniul (obiectul) de activitate;
5. Emite în baza documentaţiilor de urbanism, aprobate de organele competente, certificate de urbanism si autorizaţii de construire, conform competenţelor;
6. Identifica posibilitaţi si avanseaza propuneri pentru dezvoltarea urbanistica a comunei;
7. Urmăreste realizarea lucrarilor de construcţii autorizate, verifica în teren declaraţia de începere a lucrărilor, asigurând reprezentare la recepţia de finalizare a lucrărilor respective;
8. Participa la sedinţele Consiliului local, la Comisia de amenajarea teritoriului, urbanism, juridica si de disciplina si asigura informaţiile solicitate;
9. Întocmeste si prezinta materiale, rapoarte referitoare la activitatea compartimentului;
10.Colaboreaza cu toate compartimentele din cadrul instituţiei, implicate în activitatea de urbanism;
11. Emite în baza Legii 453/2001 si a regulamentului de publicitate nr. 107/2001 certificate de urbanism, autorizaţii de construire, avize (panouri publicitare mobile - pliante, benere, panouri montate pe vehicule special montate, grafica cu autocolante pe geam - vitrine peste 1mp), pentru firme si reclame publicitare;
12. Executa în permanenţă controale privind respectarea disciplinei în construcţii;
13. Controlează respectarea normelor privind autorizarea construcţiilor;
14. Rezolvă si răspunde în scris la sesizarile si audienţele cetaţenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina în construcţii;
15. Acţioneaza pentru prevenirea cazurilor de indisciplina în construcţii prin avertizarea cetaţenilor care intenţioneaza sa execute lucrari fara obţinerea prealabila a avizelor si autorizaţiilor de construcţii;
16. Verifica si ia masurile care se impun privind obligaţiile santierelor de construcţii în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de construcţii modificata si completata prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
17. Participa împreuna cu alte organe specializate la verificarea amplasarii construcţiilor provizorii de pe domeniul public, luând masuri legale ce se impun (amenda, desfiinţare, demolare);
18. Întocmeste somaţii si procese-verbale de contravenţie persoanelor fizice sau juridice care încalca prevederile legale privind disciplina în construcţii, informând, acolo unde este cazul, Inspecţia de Stat în Construcţii;
19. În colaborare cu organele de poliţie si alte servicii publice trece la executarea în baza hotarârilor judecatoresti definitive si irevocabile investite cu titlu executoriu, privind cazurile de încălcare a prevederilor Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii modificata si completata prin Legea 453/2001, Legea 401/2003;
20. Întocmeste referate de specialitate în vederea elaborarii proiectelor de dispoziţii ale Primarului si de hotarâri ale Consiliului Local specifice activitaţii serviciului;
21. Colaboreaza pentru realizarea activitaţii cu diferite instituţii.
Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului agricol:
1. Completeaza registrele agricole şi răspunde de ţinerea la zi a bazei de date
2. Completează planurile cadastrale si registrul cadastral cu terenurile redobândite prin sentinţe judecatoresti, prin dispoziţiile Primarului si prin titlurile de proprietate obţinute în baza legilor fondului funciar;
3. participă la adunări generale cu caracter specific
4. Participa la expertize tehnice ale Judecatoriei atunci când exista solicitare;
5. Întocmeste procese - verbale de punere în posesie;
6. Elibereaza adeverinţe care atesta dreptul de proprietate a terenurilor;
7. Identifica, terenurile si participă la punerea în posesie a proprietarilor de terenuri;
8. Întocmeste liste anexe cu persoanele îndreptaţite sa li se atribuie teren conform legilor fondului funciar;
9. În urma validarii lucrarilor de catre Institutia Prefectului participa împreuna cu membrii comisiei la punerea în posesie a persoanelor îndreptaţite sa primeasca terenuri;
10. Întocmeste anchetele pilot solicitate de INS
11. Înainteaza Direcţiei Judeţene de Statistica rapoartele statistice în materie;
12. Completeaza si ţine la zi datele din registrul agricol;
13. Efectueaza sondaje la gospodariile populaţiei privind sinceritatea datelor declarate de capul gospodariei;
14. Elibereaza certificatele de producator agricol si biletele de proprietate a animalelor;
15. Elibereaza adeverinţele de teren cetăţenilor care le solicită;
16. Elibereaza adeverinţe din registrul agricol;
17. Întocmeste centralizatoare referitoare la numarul gospodariilor populaţiei, terenurilor din proprietate pe categorii de folosinţa, suprafeţele cultivate si producţia obţinuta, efectivele de animale (din speciile: bovine, porcine, ovine, cabaline) si familiile de albine, mijloace de transport si masini agricole;
18. Informeaza cetaţenii despre obligaţiile ce le revin cu privire la registrul agricol;
19. Aduce la îndeplinire prevederile legilor speciale in domeniul agriculturii (declararea viilor, sprijinul producatorilor agricoli, etc.)
20. Participa la audienţele ţinute de primar, viceprimar, asigura detalii specifice problemelor solicitate de persoana audiata;
21. Colaboreaza la redactarea proiectelor de dispozitii si hotarâri specifice compartimentului;
22. Întocmeste referate de specialitate în vederea elaborarii proiectelor de dispoziţii ale Primarului si de hotarâri ale Consiliului Local specifice activitaţii compartimentului;
Atribuţiile de administraţie publica în sarcina compartimentului administrativ gospodăresc:
Organizeaza si asigura efectuarea curaţeniei în sediul primariei;
1. Asigura încalzirea corespunzatoare a birourilor si ia masuri de prevenire a incendiilor în afara prezenţei personalului în primarie;
2. Asigura curieratul primăriei;
3. Menţine integritatea si calitatea bunurilor din cadrul primariei;
4. Asigura rezolvarea problemelor ce apar pe linie de mecanică, lăcătuşerie şi instalaţii din cadrul primariei;
Atribuţii în sarcina compartimentelor paza primărie:
1. Pe parcursul efectuării serviciului paznicii iau legătura cu celelalte persoane care asigură paza la unităţile din localitate, efectuează cu aceştia schimb de informaţii, în caz de situaţii deosebite solicită şi acordă sprijin.
2. Paznicii vor trebui să cunoască numerele de telefon ale persoanelor care trebuie anunţate în cazuri deosebite, respectiv primar, viceprimar, şeful postului de poliţie, consilieri locali şi lucrătorul de poliţie care răspunde de satul respectiv.
3. Legătura se va ţine şi cu poliţişti care efectuează patrularea pe raza localităţilor, care vor controla şi îndruma activitatea paznicilor cu sarcini specifice funcţiei de situaţii.
4. În caz de incendiu, inundaţii, calamităţi:
- alarmează cetăţenii din zona afectată
- comunică evenimentul la apelul de urgenţă 112
- informează imediat primarul, viceprimarul, şeful postului de poliţie, consilierii locali
- mobilizează cetăţenii la limitarea efectelor dezastrului până la sosirea forţelor de intervenţie
5. În cazul producerii unor infracţiuni (furturi din gospodării, din magazine prin spargere, accidente, etc.):
- va încerca reţinerea semnalmentelor autorilor, a numărului de înmatriculare auto, precum şi orice alte date (direcţia de deplasare, marca, tipul, culoarea)
- va acorda primul ajutor şi va lua măsuri de transportare a victimei la spital (dacă este posibil)
- anunţarea evenimentului la apelul de urgenţă 112
- informarea primarului, viceprimarului, şefului postului de poliţie, consilierilor locali
- nu va permite pătrunderea cetăţenilor în câmpul infracţional decât pentru salvarea victimelor şi va asigura paza locului respectiv
6. În cazuri deosebite, populaţia poate fi alarmată prin fluier sau prin clopotul de la biserică.
7. Serviciul de pază va fi executat pe timpul nopţii între orele 22.00 - 06.00 pe toată perioada anului.
Atribuţii în sarcina Serviciului public de transport:
1. Serviciul public de transport funcţionează cu un număr de patru angajaţi dintre care un coordonator de transport şi trei şoferi.
2. Atribuţiile coordonatorului de transport sunt:
- coordonează şi asigură desfăşurarea activitatii Serviciului public de transport în conformitate cu graficele şi programele stabilite de conducerea primăriei
- răspunde de asigurarea necesarului de materii prime, materiale, echipamente, etc. necesare desfăşurării în bune condiţiuni a activităţilor specifice
- coordonează şi asigură respectarea normelor de protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în cadrul serviciului
- coordonează şi asigură activităţile de intervenţie şi reparaţie în caz de defecţiuni
- propune surse de finanţare pentru toate lucrările prevăzute în obiectul de activitate cu acordul Consiliului local
3. Atribuţii ale personalului din cadrul serviciului:
- să se prezinte la locul de muncă la orele stabilite în program
- să servească pe linie de transport locul de muncă la care este repartizat
- răspunde de starea tehnică a autovehicului pe care îl are în primire, ceea ce presupune: efectuarea la timp a reviziilor, schimburilor de ulei şi filtre, gresarea elementelor ce necesită această operaţiune, exploatarea autovehicului în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică a acestuia
- privitor la cursele de călători, şoferii au obligaţia de a tăia bilete de călătorie pentru fiecare persoană în parte, predând zilnic la casieria primăriei sumele încasate
- la sosirea din cursă predă coordonatorului de transport Foaia de Parcurs
- şoferul va răspunde personal în faţa organelor în drept de mărfurile transportate şi netrecute în documentele de transport şi pentru persoanele găsite călătorind fără bilet de călătorie
- şoferul vă răspunde în faţa legii pentru prejudiciile cauzate instituţiei din culpa sa.
2. Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului comunei Capusu Mare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Capusu Mare nr.92/04.11.2009, reglementează raporturile de serviciu şi individuale de muncă ale personalului aparatului de specialitate al primarului comunei Capusu Mare care au calitatea de funcţionari publici şi de salariaţi indiferent de funcţiile pe care le deţin şi durata contractului de muncă.
3. Hotărârea Consiliului Local Capusu Mare nr.91/27.11.2013 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Capusu Mare.
Organigrama şi numărul de personal se prezintă după cum urmează:

 

 

 

 

4.Programul de audienţe al persoanelor cu funcţii de conducere din cadrul Primăriei comunei Capusu Mare, este următorul:

Numele Funcţia Ziua audienţei Ora audienţei
Iancu Gheorghe Primar Luni 12 - 14
Racz P Zoltan Viceprimar Luni şi vineri 10 - 12
Bolchis Gheorghe Secretar Marţi 9 - 11

C. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii şi ale funcţionarilor responsabili cu difuzarea informaţiilor publice.
1. Primar, IANCU GHEORGHE, validat la data de 21.06.2012 prin sentinţa Judecătoriei Huedin nr.230/2012
2. Viceprimar, RACZ P ZOLTAN, ales prin Hotărârea Consiliului Local Capusu Mare nr.31/26.06.2012
3. Secretar, BOLCHIS GHEORGHE
D. Coordonatele de contact ale Primăriei comunei Capusu Mare
1. Denumirea: PRIMĂRIA COMUNEI CAPUSU MARE
2. Sediul: Comuna Capusu Mare, sat Capusu Mare, nr.24A, judeţul CLUJ
3. Nr.telefon / fax: 0264/353006
4. Adresa de e-mail: pcapusu@yahoo.com
5. Adresa pagina internet: www.primaria-capusumare.ro
E. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
Bugetul centralizat al comunei Capusu Mare, aprobat anual de Consiliul Local al comunei Capusu Mare.

 


F. Programele şi strategiile proprii ale Primăriei Capusu Mare - anul 2012

1

 

 

 

 

 

 

G. Lista cuprinzând categoriile de documente de interes public.

H. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate potrivit legii
Nomenclatorul arhivistic al documentelor Primăriei comunei Capusu Mare
I. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
1. Contestaţia şi modalităţile de rezolvare a acesteia se face în conformitate cu art.33 şi următoarele din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin HG nr.123/2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


R E G U L A M E N T
de organizare si funcţionare a Căminelor Culturale din comuna Capusu Mare, judeţul CLUJ

Capitolul I
Dispoziţii generale

Art.1.(1) Căminul Cultural Capusu Mare, judeţul CLUJ, denumit în continuare Căminul Cultural, este o instituţie publică de cultură, fără personalitate juridică, fără scop lucrativ, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Capusu Mare, finanţată din venituri proprii si din alocaţii de la bugetul local.
(2) Căminul Cultural are filiale în satele componente ale comunei,Capusu Mic, Agarbiciu, Dumbrava, Paniceni Dîngau Mare, Dîngau Mic,Straja si Balcesti.
Art.2. Căminul Cultural îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare si ale propriului regulament de organizare si funcţionare, elaborat în temeiul regulamentului cadru, respectiv O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea si desfăsurarea activităţii asezămintelor culturale cu modificările si completările ulterioare.
Art.3. Căminul Cultural are sediul în imobilul situat în comuna Capusu Mare, satul Capusu Mare, nr.24, judeţul CLUJ, filialele fiind situate în satele Capusu Mic, Agarbiciu, Dumbrava, Paniceni Dîngau Mare, Dîngau Mic,Straja si Balcesti

Capitolul II
Obiectul de activitate

Art.4. Căminul Cultural îsi desfăsoară întreaga activitate respectând principiile de bază care guvernează activităţile specifice asezămintelor culturale, respectiv:
a) principiul protejării patrimoniului cultural tradiţional, a valorilor care aparţin moştenirii culturale;
b) principiul accesului liber la instruire şi educaţie permanentă;
c) principiul identităţii culturale, potrivit căruia se asigură protejarea si punerea în valoare a mostenirii culturale si promovarea în circuitul naţional a valorilor spiritualităţii comunităţii locale;
d) principiul libertăţii de creaţie;
e) principiul primordialităţii valorii, asigurându-se condiţiile morale si materiale în vederea afirmării creativităţii si susţinerii talentului;
f) principiul autonomiei culturii si artei;
g) principiul nediscriminării, care asigură accesul si participarea egală a tuturor cetăţenilor comunităţii locale la cultură si educaţie permanentă, indiferent de rasă, naţionalitate, vârstă, sex, etnie sau religie, precum si dezvoltarea vieţii spirituale a comunităţii locale, în toată diversitatea ei.
Art.5. Căminul Cultural iniţiază si desfăsoară proiecte si programe în domeniul educaţiei permanente (economică, juridică, artistică, ecologică etc.), al culturii tradiţionale si al creaţiei populare contemporane, urmărind cu consecvenţă:
a) organizarea si desfăsurarea de activităţi cultural-artistice si de educaţie permanentă;
b) conservarea si transmiterea valorilor morale, artistice si tehnice ale comunităţii locale, ale patrimoniului cultural naţional si universal;
c) organizarea si susţinerea interpreţilor si formaţiilor artistice de amatori, a unor concursuri si festivaluri, inclusiv a participării interpreţilor si formaţiilor la manifestări culturale interjudetene, naţionale si internaţionale; stimularea creativităţii si talentului;
d) organizarea si susţinerea activităţii de documentare si realizare a expoziţiilor temporare, elaborarea si editarea de monografii si lucrări de educaţie civică si informare a publicului;
e) difuzarea de filme artistice si documentare;
f) organizarea unor cercuri stiinţifice si tehnice, de artă populară, de artă plastică, de artă fotografică si de gospodărie ţărănească;
g) organizarea si desfăsurarea unor cursuri de formare profesională continuă.


Art.6. Pentru îndeplinirea obiectivelor sale specifice Căminul Cultural are următoarele atribuţii principale:
a) organizează si desfăsoară activităţi de educaţie permanentă, respectiv: cursuri de cultură generală; cursuri de perfecţionare; programe de iniţiere si dezvoltare a aptitudinilor creative individuale si de grup (artistice, tehnico-aplicative, stiinţifice etc.); cercuri de teatru, film, artă plastică etc.; programe de reconversie profesională; cercuri tehnico-aplicative; seminarii, ateliere de lucru, mese rotunde; activităţi pentru personae defavorizate; cursuri de perfecţionare etc.; alte forme de pregătire/perfecţionare în instituţii similare din ţară si din străinătate.
b) organizează si desfăsoară activităţi cultural-artistice, de petrecere a timpului liber si de divertisment;
c) promovează obiceiurile si tradiţiile populare specifice zonei, precum si creaţia populară contemporană locală;
d) organizează si desfăsoară activităţi, proiecte si programe de conservare si transmitere a valorilor

Înapoi