Posturi contractuale

PRIMĂRIA COMUNEI CAPUSU MARE organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi permanente, funcții contractuale de execuție pe perioadă nedeterminată, vacante : bibliotecar, guard, inspector de specialitate și referent de specialitate și a postului temporar de consilier al primarului pe perioadă determinată :


I Pentru înscrierea la concurs, candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente :
- cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice;
- copia actului de identitate;
- curriculum vitae;
- copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor
specializari;
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in
functii de conducere sau coordonare;
- cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere din care să rezulte că nu a savârșit fapte penale;
- adeverinta care sa ateste starea de sanătate corespunzatoare;
II Criterii generale:
‒ are cetăţenia română și domiciliul în România;
‒ cunoaște limba română, scris si vorbit;
‒ are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
‒ are capacitate deplină de exerciţiu;
‒ are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează;
‒ nu a fost condamnată definitiv pentru săvârsirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârsite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea,
- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani dovedit, daca este cazul, cu copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă; - nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
III aDenumirea postului : bibliotecar
bNivelul studiilor:- superioare în domeniul științelor umane cu diplomă de licență sau echivalent
Criterii specifice : vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 5 ani;
Abilităţi, calităţi si aptitudini:
-organizare şi coordonare; 
-analiză şi sinteză; 
-control şi identificare a deficienţelor;
-planificare şi acţiune strategică;
-rezolvarea eficientă a problemelor;
-comunicare eficace oral şi în scris;
-lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia;
-bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, şi publicul general;
-capacitate de consiliere şi îndrumare;

 -gestionarea eficientă a resurselor alocate; 
- îndeplinirea obiectivelor.

c Bibliografie:    
1 Legea nr.334/2002, privind bibliotecile
2 Legea nr.1/2011 a educației naționale - Capitolul II -Secțiunea XV
3 Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
54OUG nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale aprobata cu modificari prin Legea nr.143/2007


IV Denumirea postului : guard
Nivelul studiilor:- medii cu diplomă de bacalaureat
Vechimea necesară: - 2 ani
Criterii specifice
Candidatii trebuie să locuiască efectiv în satul Căpușu Mare
Abilități :
- să fie o personă ordonată și îngrijită
-spirit gospodăresc
- discretă
Bibliografie:
1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

V Denumirea postului : inspector de specialitate
Nivelul studiilor:- superioare în domeniile, economic, marketing, turism cu diploma de licență sau echivalent
-candidatul trebuie să fie deținător de brevet în turism(dacă la concurs nu se prezintă deținători de brevet în turism se acceptă și candidați care au absolvit cursuri de specilizare în domeniul turismului sau desfășoară activități turistice)
Criterii specifice
Limbi straine: sa cunoască la nivel mediu două limbi străine de circulație în Uniunea Europeană
Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei minim 2 ani;
Abilităţi, calităţi si aptitudini:
-organizare şi coordonare; 
-analiză şi sinteză; 
-control şi identificare a deficienţelor;
-planificare şi acţiune strategică;
-rezolvarea eficientă a problemelor;
-comunicare eficace oral şi în scris;
-lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia;
-bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul general;
-bune abilităţi în gestionarea resurselor umane;
-capacitate de consiliere şi îndrumare;
 -gestionarea eficientă a resurselor alocate; 
- îndeplinirea obiectivelor.

Bibliografie
1.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;
3.Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;
4.Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în M.O. nr. 353 din 14.06.2013;
5.OG nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice .

VI Denumirea postului : referent de specialitate
Nivelul studiilor:- superioare de scurtă durată în domeniile, economic, marketing, turism cu diploma de licență sau echivalent
-candidatul trebuie să fie deținător de brevet în turism (dacă la concurs nu se prezintă deținători de brevet în turism se acceptă și candidați care au absolvit cursuri de specilizare în domeniul turismului sau desfășoară activități turistice)
Criterii specifice:
Vechimea necesară: - nu este necesară vechime
Limbi straine: sa cunoască la nivel mediu două limbi străine de circulație în Uniunea Europeană
Aptitudini
-analiză şi sinteză; 
-rezolvarea eficientă a problemelor;
-comunicare eficace oral şi în scris;
-lucru eficient în echipă,
-bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii şi publicul general;
-capacitate de consiliere şi îndrumare;
 -gestionarea eficientă a resurselor alocate; 
- îndeplinirea obiectivelor.

Bibliografie
1.Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial nr. 123 din 20.02.2007, cu modificările şi completările ulterioare;
2.Ordin nr. 1.096/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acreditarea centrelor naţionale de informare şi promovare turistică, publicat în Monitorul Oficial nr. 658 din 18.09.2008;
3.Hotărârea de Guvern nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing şi promovare turistică şi a Programului multianual de dezvoltare a destinaţiilor, formelor şi produselor turistice, publicat în Monitorul Oficial nr. 43 din 18.01.2012;
4.Ordin al Autorităţii Naţionale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în M.O. nr. 353 din 14.06.2013;
5.OG nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România;
6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice .

Data ora și locul desfășurării concursului:
- selecția dosarelor în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor;
- proba scrisa 24 noiembrie 2016, ora 9
- interviul 25 noiembrie 2016, ora 12
Pentru postul de guard se va susține și o probă practică odată cu interviul
La sediul Primăriei Căpușu Mare , sat Căpușu Mare, nr 24 A;
Dosarele se pot depune în termen de 10 zile de la apariția anunțului ;


VII Denumirea postului : consilier al primarului
Nivelul studiilor:- superioare juridice cu diploma de licență sau echivalent
Nu este necesara vechime
Data ora și locul desfășurării concursului:
- selecția dosarelor în termen de două zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor ;
- proba scrisa 17 noiembrie 2016, ora 9
- interviul 18 noiembrie 2016, ora 12
La sediul Primăriei Căpușu Mare , sat Căpușu Mare, nr 24 A;
Bibliografie
1. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
2. Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice;
3. Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
6. Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Ordin 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
8. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice .
Dosarele se pot depune în termen de 5 zile de la apariția anunțului ;
Persoană de contact Iancu Daniela, funcția consilier, tel 0264350006 , e-mail pcapusu@yahoo.com

                                                                        Primar

Gheorghe IANCU

 

 

Înapoi