Procedura de anulare a cotei de 73,3% din majorarile de întârziere la plata impozitleor şi taxelor locale

 

 

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Procedurii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale

 

Consiliul Local al comunei Căpuşu Mare, jud Cluj, întrunit în şedinţă ordinară la data de 16.12.2015:
Având în vedere prevederile art. 12 din O.U.G. 44/2015
Analizând referatul da aprobare al primarului comunei Căpuşu Mare şi raportul de specialiate al compartimentului taxe si impozite.
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată.
Luând act de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia locala;
În temeiul art 45 şi 115 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,


HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. Se aprobă Procedura de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului local al comunei Căpuşu Mare conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.
Art.2. Compartimentul venituri - impozite şi taxe din cadrul Primăriei Căpuşu Mare va lua toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei Căpuşu Mare va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi instituţiilor interesate.


PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER LOCAL
Istvan - Lehel Torok-GYurko

 

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei Căpuşu Mare
Gheorghe Bolchiş


Total consilieri 13
Prezenti 12
Pentru 12
Impotrivă 0
Abţineri 0


ANEXA la H.C.L. Nr.108/2015


Procedură
privind anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi
taxelor locale conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2015

 

Art. 1
Cota de 73,30 % din majorările de întârziere, datorate ca urmare a neachitării la termen a obligaţiilor de
plată principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, se anulează dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiţii:
a) toate obligaţiile de plată principale (inclusiv cele provenite din amenzi contravenţionale) restante
la 30 septembrie 2015, inclusiv, precum şi cota de 26,70 % din majorările de întârziere aferente
acestora, datorate bugetului local, se achită prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de
31 martie 2016, inclusiv;
b) sunt achitate prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile de plată principale (inclusiv
cele provenite din amenzi contravenţionale) datorate bugetului local cu termene de plată cuprinse
între data de 1 octombrie 2015 şi 31 martie 2016, inclusiv, precum şi cota de 26,70 % din
majorările de întârziere aferente acestora, până la data depunerii cererii de anulare majorărilor de
întârziere;
c) contribuabilul are depuse toate declaraţiile, până la data depunerii cererii de anulare. Această
condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus
declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal;
d) contribuabilul depune cererea de anulare a cotei de 73,30 % din majorările de întârziere până la
data de 30 iunie 2016, inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

Art. 2
(1) Cota de 73,30 % din majorările de întârziere, aferente diferenţelor de obligaţii de plată stabilite prin declaraţie rectificativă prin care se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)declaraţia rectificativă este depusă până la data de 31 martie 2016, inclusiv;
b)toate obligaţiile de plată principale precum şi cota de 26,70 % din majorările de întârziere aferente
acestora, datorate bugetului local, individualizate în declaraţia rectificativă se achită prin orice modalitate prevăzută de lege până la 31 martie 2016, inclusiv;
c)sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. d).

Art. 3
Cota de 73,30 % din majorările de întârziere, aferente obligaţiilor de plată principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această dată, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a)majorările de întârziere ce pot forma obiectul anulării sunt datorate şi nestinse la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b)este îndeplinită condiţia prevăzută la art. 1 alin. (1) lit. d).

Art. 4
(1)Contribuabilii care intenţionează să beneficieze de anularea cotei de 73,30 % din majorările de
întârziere potrivit prezentei hotărâri, pot notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa, până cel mai târziu la data depunerii cererii.
(2)Pentru contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit alin. (1), procedura de executare silită nu începe sau se suspendă.
(3)Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi pe perioada cuprinsă între data depunerii cererii de anulare a accesoriilor şi data emiterii deciziei de soluţionare a cererii.

Art. 5
(1)Prin derogare de la prevederile art. 149 din Codul de procedură fiscală, până la data de 30 iunie 2016, inclusiv, contribuabilii care au notificat organul fiscal potrivit art. 4 şi au înfiinţate popriri la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de către organul de executare fiscală, asupra disponibilităţilor băneşti, pot efectua plata sumelor înscrise în adresele de înfiinţare a popririi din sumele indisponibilizate.
(2)Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru popririle înfiinţate între data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi data de 30 iunie 2016, inclusiv.

Art. 6
(1)Prin obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, se înţelege:
a)obligaţii de plată pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv;
b)diferenţele de obligaţii de plată principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2015, inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală;
c)alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţă în vederea recuperării la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(2)Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 30 septembrie 2015, inclusiv:
a)obligaţiile de plată pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv;
b)obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2015, inclusiv.
(3)Sunt considerate restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi obligaţiile de plată care, la această dată, se află în oricare din situaţiile prevăzute la alin. (2), iar ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 31 martie 2016, inclusiv, înlesnirea la plată îşi pierde valabilitatea sau, după caz, încetează suspendarea executării
actului administrativ fiscal.
Art. 7
(1) Cererea contribuabilului de anulare a cotei de 73,30 % din majorările de întârziere, se depune la
registratura primriei Compartiment Venituri Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei COMUNEI CĂPUŞU MARE sau se transmite prin poştă cu confirmare de primire şi se soluţionează în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii.
(2) Cererea va cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: numele şi prenumele, numele reprezentantului
legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul numeric personal, cod de înregistrare fiscală, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail;
b) suma totala pentru care se solicită anularea cotei de 73,30 % din majorările de întârziere, defalcată pe tipuri de impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local;
c) data şi semnatura contribuabilului / reprezentantului legal / reprezentantului fiscal / imputernicitului ;
(3) La cerere se anexează urmatoarele documente:
a) copie act de identitate solicitant, reprezentant legal/reprezentant fiscal, după caz;
b) documentul din care rezultă sumele pentru care se solicită anularea cotei de 73,30 % din majorările de întârziere (certificat atestare fiscală, somaţie sau titlu executoriu emise de Direcţia Venituri Impozite şi Taxe conform prevederilor legale );
Art. 8
Cererea de anulare se depune după îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 1 - 3 (dar nu mai târziu de 30.06.2015) şi se soluţionează prin Decizie de anulare a cotei de 73,30% din majorările de întârziere
(Anexa nr. 1 la prezenta procedură) sau, după caz, Decizie de respingere a cererii de anulare (Anexa nr. 2 la prezenta procedură), emise în baza Referatului întocmit de Direcţia Venituri impozite şi taxe (Anexa nr. 3 la prezenta procedură).
Art. 9
Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică pentru obligaţiile de plată rezultate din raporturi juridice
contractuale şi acestea nu sunt luate în calcul pentru acordarea anulării majorărilor de întârziere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1
la Procedură
PRIMĂRIA COMUNEI CĂPUŞU MARE
Compartiment Venituri - Impozite şi Taxe

Nr. _________ din ______________
D E C I Z I E
de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale

Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele Denumirea/Numele şi prenumele
________________________________ ___________________________
Adresa__________________________ Adresa__________________________
Codul de identificare fiscală / CNP Codul de identificare fiscală / CNP
________________________________ ________________________________
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Capusu Mare nr._____________, privind anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
şi având în vedere cererea dumneavoastră nr___________ din data de_________, înregistrată la noi sub nr__________ din data de__________, se emite următoarea decizie:
Se aprobă anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale,
în sumă totală de __________, reprezentând :
Nr. Sume datorate
crt. Denumirea obligaţiei fiscale Total majorări de întârziere Cota 73,3% din majorări de întârziere
0 1 2 3
1
2
...
Total general
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile Codului de procedură fiscală, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.


PRIMAR, SECRETAR,

GHEORGHE IANCU GHEORGHE BOLCHIŞ

 

 


ANEXA 2
la Procedură
PRIMĂRIACOMUNEI CĂPUŞU MARE
Compartiment Venituri - Impozite şi Taxe


Nr. _________ din ______________

 

D E C I Z I E
de respingere a cereriide anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale

Datele de identificare a contribuabilului Datele de identificare a împuternicitului
Denumirea/Numele şi prenumele Denumirea/Numele şi prenumele
________________________________ ___________________________
Adresa__________________________ Adresa__________________________
Codul de identificare fiscală / CNP Codul de identificare fiscală / CNP
________________________________ ________________________________
În temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local Căpuşu Mare nr._____________, privind anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
şi având în vedere cererea dumneavoastră nr___________ din data de_________, înregistrată la noi sub nr__________ din data de__________,
se emite următoarea decizie:
Se respinge cererea de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi
taxelor locale
Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de acordare a înlesnirilor la plată :
......................................................................................
......................................................................................
Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie, în condiţiile Codului de procedură fiscală, în termen de 30 zile de la data comunicării, sub sancţiunea decăderii.
Contestaţia se depune la organul fiscal emitent al deciziei.

PRIMAR,

GHEORGHE IANCU

 

 

SECRETAR,

 GHEORGHE BOLCHIŞ


ANEXA 3
la Procedură
PRIMĂRIACOMUNEI CĂPUŞU MARE
Compartiment Venituri - Impozite şi Taxeâ
Nr. _________ din ______________

Aprob
Primar,
Gheorghe Iancu

 

 

REFERAT

 

Subsemnatul(a)__________________________________, având funcţia e____________________
în cadrul Compartimentului Venituri Impozite şi Taxe, ca urmare a cererii nr__________din data
de_________,depusă de contribuabilul_________________________________________________ cod
de identificare fiscală / CNP ___________________, înregistrată la PrimăriaCOMUNEI CĂPUŞU MARE sub nr_________din data de____________, am procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute Hotărârea Consiliului Local Căpuşu Mare nr._____________, privind anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale şi am constatat următoarele:
Secţiunea A: Condiţii de anulare a cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
Modul de respectare a
Condiţii de acordare condiţiilor
DA NU
a) are achitate toate obligaţiile de plată principale restante la 30.09.2015,
inclusiv, precum şi cota de 26,70 % din majorărilen aferente
b) are achitate toate obligaţiile de plată principale cu termene de plată
cuprinse între data de 01.10.2015 şi 31.03.2016, inclusiv, precum şi cota de
26,70 % din majorărilen aferente
c) are depuse toate declaraţiile fiscale referitoare la obligaţiile de plată
către bugetul local
d) cererea este depusă până la data de 30.06.2015
Secţiunea B: Alte menţiuni
.................................................................................................................
Secţiunea C: Concluzii
a) Se propune respingerea pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la Secţiunea A lit. ..... ;
d) Se propune anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
datorate bugetului local, în sumă totală de __________, reprezentând :
Nr. Sume datorate
crt. Denumirea obligaţiei fiscale Total majorări de întârziere Cota 73,3% din majorări de întârziere
0 1 2 3
1
2
...
Total general

 

Întocmit,
Inspector
Jenei Aranka Iulia

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi