aprobarea unor masuri pentru retea de canalizare Agirbiciu2016-02-12

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 654/12.02.2016 privind aprobare unor măsuri pentru realizarea proiectului ,,Rețea de canalizare menajeră în satul Agîrbiciu” Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare întrunit în şedinţă de îndată la data de 24.02.2016. Văzând proiectul de hotarare nr.654/12.02.2016 privind aprobare unor masuri pentru realizare proiectului ,,Retea de canalizare menajeră în satul Agîrbiciu” , raportul de avizare al comisiilor de specialitate nr.1 si 2, raportul de specialitate si referatul de aprobare al primarului Potrivit prevederilor Legii 255/2010 privind exproprierea pentru utilitate publica, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale si L 500/2002; În temeiul drepturilor conferite prin art 45 din Legea nr 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile ulterioare, HOTĂRĂŞTE Art.1 Se aprobă forma finala a SF pentru proiectul ,,Retea de canalizare menajeră în satul Agîrbiciu”, prin schimbarea amplasamentului statiei de epurare, conform anexei1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă amplasamentul care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ,,Retea de canalizare menajeră în satul Agîrbiciu”. Art.3.Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit art. (2), situate pe raza localităţii Agărbiciu din judeţul Cluj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2. Art.4 Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate ,,Retea de canalizare menajeră în satul Agîrbiciu în cuantum de 2901,130 sunt alocate de la bugetul local. Sumele vor fi virate intr-un cont la dispoziţia expropriatorului. HCL nr.2/27.01.2016, privind aprobare structurii programului de investitii pe anul 2016 se modifică în mod corelativ. Art.5 Hotararile anterioare care contravin prevederilor prezentei hotrâri se abrogă. Art.6 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Capusu Mare, dl Iancu Gheorghe. INITIAT PRIMAR IANCU GHEORGHE AVIZAT FAVORABIL Consilier juridic Compartiment Popa Andreea Claudia financiar-contabil Abraham Francisc

Fișiere atașate

Înapoi