buget 20142014-01-10

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.87/10.01.2014 privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2014 Având in vedere proiectul de hotarare nr.87/10.01.2014 privind adoptarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2014; Având în vedere prevederile cuprinse în Legea bugetului de stat pe anul 2014 cu nr.356/2013, în Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare; în Legea 273/2006 privind finanţelor publice locale şi în art. 36 alin.2 lit b şi alin 4) lit. a), art.63 alin. 1 lit. c din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile ulterioare; Analizând repartizarea de catre DGFP a unor sume pentru fundamentarea bugetului local al Comunei Căpuşu Mare pe anul 2014 . Luând în considerare raportul compartimentului de resort din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi Avizul favorabil al comisilor de specialitate ale consiliului local, fiind astfel îndeplinite prevederile art. 44 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile ulterioare; In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin 2 lit b, alin 4 lit a, art.45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată; Consiliul Local al Comunei Capusu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară la data 29.01.2014; H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1.(1) – Aprobarea bugetului local al comunei Căpuşu Mare, pe anul 2014, repartizat pe capitole şi subcapitole, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (2)- Bugetul de venituri pe anul 2014 se stabileşte în sumă de 4.134.000 lei iar bugetul de cheltuieli pe anul 2014 se stabileşte în sumă de 4.134.000 lei, acestea fiind cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3)- Bugetul de venituri extrabugetare pe anul 2014 se stabileşte în sumă de 64.500 lei iar bugetul de cheltuieli extrabugetare pe anul 2014 se stabileşte în sumă de 64.500 lei, acestea fiind cuprinse în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. (4)- Constituirea veniturilor bugetare locale se face pe seama impozitelor şi taxelor locale, a altor contribuţii de la persoanele fizice şi juridice, a sumelor repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Cluj din taxa pe valoarea adăugată şi din fonduri externe nerambursabile. Art. 2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredinţează primarul Comunei Căpuşu Mare şi compartimentul financiar-contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului. INIŢIAT PRIMAR, Iancu Gheorghe AVIZAT FAVORABIL SECRETAR, Compartiment Bolchis Gheorghe financiar-contabil Abraham Francisc

Fișiere atașate

Înapoi