nr.47/05.01.2017, privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unității administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltar2017-01-05

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE Proiect de hotărâre nr.47/05.01.2017, privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unității administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare Consiliul Local al comunei Capusu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 09.01.2017; Vazand proiectul de hotărâre nr. privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unității administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare, initiat de primarul comunei, raportul compartimentului de specialitate al primarului prin care se propune rectificarea bugetului comunei Căpuşu Mare, referatul de aprobare al primarului şi avizul favorabil al Comisiei nr 1; În baza prevederilor cuprinse în Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare; în Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificarile ulterioare și ale OMFP nr2890/21.12.2016 pentur aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercitiului bugetar al anului 2016 ; Fiind îndeplinite prevederile art. 44 şi 117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 36 alin 2 lit b, alin 4 lit a , art.45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local al unității administrativ-teritoriale a deficitului sectiunii de dezvoltare, in suma de 6.128,59 lei Art.2. Încredinţarea primarului comunei Căpuşu Mare şi compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. Iniţiatorul proiectului de hotărâre PRIMAR, GHEORGHE IANCU Vizat Consilier principal Abraham Francisc
Înapoi