privind aprobarea planului local de actiuni si lucrari de interes local in comuna Capusu Mare pe anul 20172017-01-17

JUDEŢUL CLUJ COMUNA CĂPUŞU MARE CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 219 / 17.01. 2017 privind aprobarea planului local de actiuni si lucrari de interes local in comuna Capusu Mare pe anul 2017 Consiliul local al comunei Capusu Mare intrunit in sedinta ordinara la data de 25 ianuarie 2017: - analizând proiectul de hotărâre nr.219/17.01.2017, privind aprobarea planului local de actiuni si lucrari de interes local in comuna Capusu Mare pe anul 2017; Având în vedere :- iniţiativa primarului comunei Capusu Mare exprimată prin referatul de aprobare, care cuprinde justificarea în fapt şi în drept a prezentului proiect de hotărâre; - raportul de specialitate întocmit de Compartimentul serviciul public de asistenta sociala al comunei Capusu Mare, care propune aprobarea prezentei hotărâri; - avizul comisiiei de specialitate nr.3 din cadrul Cosiliului local Capusu Mare; În baza prevederilor: - art. I pct.2 din din Legea nr. 276/2010 pentru modificarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat; - art.9 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; În temeiul art. 36 alin 6 lit. a pct. 7 şi art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE Art.1. Aprobarea planului local de actiuni si lucrari de interes local in comuna Capusu Mare ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social care au obligatia de a presta ore de munca in anul 2017 si de catre persoanele care sut obligate sa presteze activitati in folosul comunitatii ca urmare a transformarii de catre instantele de judecata a amenzilor, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. Art.2 Pe lângă atribuțiile prevăzute în planul local de acțiuni și lucrări de interes local, fără a depăși numărul de ore de muncă ce revin fiecărui beneficiar care are obligația de a presta ore de muncă, va aloca lunar un număr de 8 ore de muncă pentru desfășurarea de activități de curățenie și igienizare a împrejurimilor gospodăriilor în care locuiesc. Art.3 Pentru verificarea respectării obligațiilor prevăzute la art.2 se vor efectua controale inopinante de către viceprimarul, administratorul public, și polițistul local. În situația în care se constată dezordine în jurul gospodăriilor în care locuiesc persoanele care au obligația de a executa ore de muncă se va proceda la diminuarea corelativă a indemnizației. Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei, administratorul public și polițis locală. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la: primarul comunei Capusu Mare, dl Iancu Gheorghe , viceprimarul comunei Capusu Mare, dl Racz P Zoltan, Instituţia Prefectului judeţului Cluj; si se afiseaza pe site-ul primariei si la afisier . INIŢIAT PRIMAR Iancu Gheorghe AVIZAT FAVORABIL SECRETAR, Gheorghe BOLCHIȘ

Fișiere atașate

Înapoi