privind aprobarea taxei speciale pentru eliberararea planurilor parcelare2015-09-03

R O M A N I A JUDETUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL Comunei Căpușu Mare Proiect de H O T A R A R E nr. 5270/03.09.2015 privind aprobarea taxei speciale pentru eliberararea planurilor parcelare Consiliul Local al Comunei Căpușu Marei: Vazand Expunerea de Motive a Primarului Comunei Căpușu Mare, domnul Iancu Gheorghe si Raportul de Specialitate prin care se propune aprobarea taxei speciale pentru eliberararea planurilor parcelare; Avand in vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale; In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003; Luand act de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia locala; In temeiul Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala, H O T A R A S T E : Art. 1. – Se aproba institiuirea taxelor speciale pentru eliberarea sau avizarea planurilor parcelare conform anexei la prezenta hotarare . Art. 2. - Compartimentele taxe si impozite si registrul agricol -fond funciar din cadrul Primariei Comunei Căpușu Mare, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art. 3. – Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prevederile prezentei hotarari. Data in Capusu Mare, astazi ________________ Initiat Primar Iancu Gheorghe, Avizat Consilier juridic Popa Andreea-Claudia Anexa la proiectul de hotarare nr. 5270/09.03.2015 Taxa eliberare plan parcelar teren extravilan 150 lei /tarla Taxa eliberare plan parcelar teren extravilan pentru suprafete mai mari de 10 ha 300 lei/ parcela. Taxa eliberare plan parcelar teren intravilan 100 lei /ha
Înapoi