privind înființarea serviciului public de salubrizare al comunei Căpușu mare 2017-01-18

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.261/18.01.2017, privind înființarea serviciului public de salubrizare al comunei Căpușu mare Având în vedere: - proiectul de hotare nr.261/18.01.2017, privind înființarea serviciului public de salubrizare al comunei Căpușu Mare Vazand referatul de aprobare al primarului, raportul compartimentului de specialitate si avizul comisiei de specialitate nr. 2; În conformitate cu prevederile: - art. 12 şi art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor și Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul prevederilor art. 45 şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare In temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 şi ale art. 115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ulterioare; Consiliul Local al Comunei Capusu Mare, întrunit în şedinţă ordinară la data de 25 ianuarie 2017 ; H O T Ă R Ă Ş T E : 1.1. Art.1 Înființarea Serviciului public de salubrizare al comunei Căpușu Mare ca structua cu personalittaea juridica in subordinea consiliului local. Art.2 Se stabileste ca modalitate de gestionare a serviciului gestiunea directă. Art.3 Se aproba organigrama si statul de functii conform anexei 1 la prezenta hotărâre. Art.4 Se aprobă regulamentul de organizare si functioanare a serviciului public de salubrizare conformanexei 2 la prezenta hotarare. Art.5 Se aproba darea in administrarea a bunurilor prevazute in anexa 3 la prezenta hotarare Art.6 Incredintarea primarului comunei Căpuşu Mare cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare, prefectului judeţului Cluj, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro INIŢIAT PRIMAR, Iancu Gheorghe AVIZAT FAVORABIL SECRETAR, Bolchiş Gheorghe .

Fișiere atașate

Înapoi