privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare 2017-06-28

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare               Consiliul Local Capusu Mare, judetul Cluj, Avand in vedere:       -raportul compartimentului de specialitate ;        -avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Capusu Mare In conformitate cu:       -prevederile art. 76 alin.4 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata;       -prevederile art.7 din Legea nr.52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică -republicată In temeiul art. 45 alin. (1) si (3) din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata: H O T Ă R Ă Ș T E:   Art. 1.1 Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare aprobă inscripționarea bilingvă în limbile română și maghiară a denumirii localităților în care ponderea populației de etnie maghiară este mai mare de pragul de 20 % din totalul populației, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 1.2 Forma tăblițelor indicatoare va fi cea prevăzută de legislația rutieră privind semnalizare localităților. Art.2 Se aprobă inscripționarea bilingvă în limbile română și maghiară a denumirii instituțiilor publice de sub autoritatea administrației publice locale Art.3 Primarul comunei Capusu Mare se încredințează cu organizarea procedurilor de achizitionare a tăblițelor indicatoare și aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare şi prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișarea la avizierul primăriei și prin publicarea pe pagina web www.primaria-capusumare.ro INIŢIAT PRIMAR, Iancu Gheorghe Avizat Consilier juridic , Cobirzan Stanca Doina Anexa la HCL nr____/_____2017 Nr crt Denumirea localității în limba română Denumirea localității în limba maghiară 1 Căpușu Mare Nagy Kapus 2 Căpușu Mic Kis Kapus 3 Dumbrava Gyerovasarhely ROMANIA JUDETUL CLUJ COMUNA CAPUSU MARE CABINET PRIMAR RAPORT DE SPECIALITATE al proiectului de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare Stare de fapt Reprezentanții Organizației locale a UDMR Căpușu Mare au solicitat asigurarea inscripționarii bilingve a denumirii localităților. În acest sens a fost inițiat proiectul de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă a localităților din comuna Căpușu Mare în care populația minoritară depășește pragul legal de 20% conform prevederilor art.76,alin.4, din Legea dministrației publice locale nr.215/2001. Întrucât există două opinii cu privire la denumirea în limba maghiară a localității Căpușu Mare a fost efectuată adresa nr.3887/30.06.2017, către Academia Română- Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ,,Sextil Pușcariu” care prin răspunsul dat recomandă să fie utilizată denumirea istorică care se utiliza până la data de 1 Decembrie 1918.  Luând în considerare cele prezentate mai sus recomand aprobarea proiectului de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare, în forma prezentată. Secretar Gheorghe BOLCHIȘ ROMANIA JUDETUL CLUJ COMUNA CAPUSU MARE CABINET PRIMAR REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotarare nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare Având în vedere raportul de specialitate, prevederile art. 76 alin.4 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, modificata si republicata precum și răspunsul dat la adresa nr.3887/30.06.2017, de către Academia Română- Filiala Cluj prin Institutul de Lingvistică și Istorie Literară ,,Sextil Pușcariu” se impune asigurarea dreptului minorității de etnie maghiară de a fi inscrisă denumirea localităților și în limba maghiară conform denumirilor avute până la data de 1 Decembrie 1918 .  Luând în considerare cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre nr.3819/28.06.2017, privind inscripționarea bilingvă în comuna Căpușu Mare, în forma prezentată. Primar Iancu Gheorghe
Înapoi