privind modificarea HCL nr 87/26.10.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2017, prin instituirea unor taxe speciale2017-01-12

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAPUSU MARE PROIECT DE H O T Ă R Â R E nr.127/12.01.2017 privind modificarea HCL nr 87/26.10.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2017, prin instituirea unor taxe speciale Consiliul local al comunei Căpuşu Mare întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre nr 127/12.01.2017, referitoare la modificarea HCL nr 87/26.10.2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2017– proiect din iniţiativa primarului; Analizând Referatul de aparobare al primarului si raportul compartimentului de specialitate - privind modificare ea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2017; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările ulterioare, urmare dezbaterii publice; Văzând avizul comisiilor de specialitate nr 1 - 3; Potrivit dispoziţiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E:   Art.1 Art 6 se modifica după cum urmeaza (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliul local, adoptă urmatoarele taxe speciale.    (2) Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile L 273/2006 privind finantele publice locale.    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Taxa pentru salubrizare: 14 lei / persoana fizică / luna cu TVA inclus Taxa pentru salubrizare: 70 lei / persoana juridică / luna cu TVA inclus Taxa de mediu ptr persoanele fizice care nu au încheiat contract de salubrizare cu o unitate specializată 30 lei/ persoana fizică / luna Taxa de mediu ptr persoanele juridice care nu au încheiat contract de salubrizare cu o unitate specializată 150 lei/ persoana juridică / luna. Pentru casele in care nu se locuieste in mod frecvent se va percepe o taxa de 50 lei /an. Art.2. –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţeză primarul comunei prin compartimentul taxe şi impozite locale . Initat Primar Iancu Gheorghe Avizat Taxe si impozite Jenei Aranka Julia
Înapoi