privind reteaua scolara pentru anul scolar 2017-20182017-01-05

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA CĂPUŞU MARE CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 48/05.01.2017, privind reteaua scolara pentru anul scolar 2017-2018 Consiliul Local al Comunei Căpușu Mare, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 09.01.2017 Având în vedere: - proiectul de hotărâre , nr. , privind reteaua scolara pentru anul scolar 2017-2018,inițiat de primarul comunei Căpuşu Mare; - adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj nr. prin care se avizeaza reteaua scolara din Comuna Capusu Mare pentru anul scolar 2017-2018; Văzând: - referatul de aprobarea al primarului, raportul compartimentului de specialitate și avizul Comisiei de specialitate nr.3; Ţinând cont şi de prevederile art. 36 alin.2 litd, alin 6 lit. a) pct.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare si ale Legii educației naționale, nr.1/2011; În temeiul drepturilor conferite de prevederile art. 45 şi ale art.115 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare; H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1 Se aprobă structura reţelei şcolare ce va functiona in Comuna Căpuşu Mare pentru anul scolar 2017-2018, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.. Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul comunei Căpuşu Mare şi directorul şcolii gimnaziale Căpuşu Mare . Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare prefectului judeţului Cluj , Inspectoratului Scolar Judetean Cluj si Şcolii Gimnaziale Capusu Mare şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro Inițiat Primar, Iancu Gheorghe Avizat Secretar Gheorghe Bolchiș

Fișiere atașate

Înapoi