taxe si impozite 20162015-10-07

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAPUSU MARE PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2016 Consiliul local al comunei Căpuşu Mare întrunit în şedinţă ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2015– proiect din iniţiativa primarului; Analizând Referatul de aparobare al primarului si raportul compartimentului de specialitate - privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale începând cu anul 2016; În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală republicat, cu modificările şi completările ulterioare, urmare dezbaterii publice; Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispoziţiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 şi 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art.1. – Se stabilesc începând cu 1 ianuarie 2016 nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzi conform amnezi 2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie se stabileşte după cum urmează: -10% în cazul impozitului pe clădiri; -10% în cazul impozitului pe teren; -10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport În cazul în care contribuabilul detine mai nulte clădiri, terenuri sau mijloace de transport pe raza comunei Căpuşu Mare , prevederile art 2 se referă la impozitul pe clădiri cumulat, impozizul pe teren cumulat , respectiv impozitul pe mijloacele de transport cumulat. Art.3. – Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2016, se va proceda la delimitarea terenului pe zone fiscale printr-o hotare ulterioara. Art.4. - Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 40 lei, pentru poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai vechi decât 01.01.2015. Plafonul se aplicã totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori conform art.266 alin (5), (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codului de procedură fiscală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. Art.5. - Lista actelor normative/hotărârile Consiliului Local prin care sunt instituite/stabilite impozite şi taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2016; Hotărârile Consiliului Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale, constituie ANEXA . Art.6. – Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.7. –Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se încredinţeză Compartimentul taxe şi impozite locale . Initat Primar Iancu Gheorghe Avizat Consilier juridic Popa Andreea Claudia Nr.5947din 07.10.2015

Fișiere atașate

Înapoi