referitor la aprobarea măsurilor necesare organizarii licitatiei pentru inchirierea unor pășuni comunale2017-01-18

ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA CĂPUŞU MARE CONSILIUL LOCAL PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 260/18.01.2017, referitor la aprobarea măsurilor necesare organizarii licitatiei pentru inchirierea unor pășuni comunale Consiliul Local al comunei Capusu Mare, judetul Cluj, intrunit in sedinta ordinara la data de 25.01.2017: Avand in vedere : • Referatul de aprobare al dlui Racz P Zoltan - viceprimarul comunei Capusu Mare • Raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Capusu Mare si avizul comisiilor de specialitate nr.1. si 2; • Prevederile O.U.G. nr.34/2013 privind organizarea, admninistrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 si ale Ordinului 407/ 2051/2013, pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public si privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor ale Ordinului nr. 544/2013 privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte si le HG 1064/2013 privind Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, din 11.12.2013 aprobată cu modificări prin Legea nr 86/2014. • Prevederile Ordinului Nr. 226/235/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national, pe termen mediu si lung. In temeiul art.36, alin.(1),alin(2), lit.c si alin(5),lit.a ,art.45,alin (3) si art 123 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, HOTĂRĂŞTE: Art.1 Închirierea păşunilor comunale care nu au fost adjudecate în urma licitaţiilor desfăşurate în anii anteriori, sau pentru care contractele au încetat în orice mod , conform anexei nr.1 la prezenta hotarare, prin procedura licitatie cu strigare. Art.2 Perioada de inchiriere a pasunii este de 7 ani Art.3.1 Se numeste comisia de evaluare a ofertelor in următoarea componență: Racz P Zoltan -presedinte Stănescu Rodica Verona - secretar Bolchis Gheorghe - membru 3.2 Se numeste comisia de solutionare a contestatiilor în următoarea componență: Popa Andreea Claudia- persedinte Abrudan Adina Margareta- secretar Jenei Aranka Iulia- membru 3.3 Se numesc membrii supleanti pentur cele doua comisii urmatorii Abraham Francisc Torok -Gyurko Istvan- Lehel Dezsi Eva Comisia de evaluare a ofertelor se imputerniceste sa stabileasca calendarul procedurii. Art.4 Pretul de pornire la licitatie va fi cel stabilit conform caietului de sarcini avandu-se în vedere și valorile de referina stabilite prin anexa nr 4 la HCL82/2013 . Art.5 Pentru ca licitatia sa fie valabila trebuie sa existe minim 2 oferte calificate. Art.6 Publicitatea va fi asigurata prin afisarea la primarie pe pagina de internet si in locurile speciale de afişaj din fiecare sat, precum și într-un ziar de circulatie judeteana. Art.7 Daca dupa prima etapa nu sunt 2 oferte valabile pentru fiecare lot licitatia se va repeta peste o saptamana, in aceleasi conditii. Daca dupa primele doua etape nu se prezinta decat o singura oferta valabila se va proceda la negocierea directa a conditiilor închirierii fara a putea coborî sub valoarea minima a chiriei. Art.8 Conditiile de calificare si procedura de desfasurare a licitatiei sunt descrise in caietul de sarcini anexa2 la prezenta hotarare. Art.9 Viceprimarul comunei Capusu Mare, impreuna cu comisiile numite in acest scop vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari Art.10 Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Căpuşu Mare prefectului judeţului Cluj şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.primaria-capusumare.ro. Initiat Primar, Iancu Gheorghe Avizat Secretar CFP Gheorghe Bolchis Consilier principal Abraham Francisc

Fișiere atașate

Înapoi