Strategia locala de dezvoltare economico- socială a comunei Căpușu Mare 2014-20202016-04-22

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.3085/22.04.2016 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Capusu Mare pentru perioada 2014-2020 Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Capusu Mare, bazata pe documentatia intocmita de SC Harrison Consulting SRL si prevederile art. 36 alin 2 lit b si alin 4 lit e din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile si avizul comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3. Fiind indeplinita procedura de dezbatere publica a strategiei de dezvoltare conform procesului verbal nr.3087/22.04.2016; In temeiul drepturilor conferite de art. 45, 115 şi 117 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ulterioare Consiliul Local Capusu Mare întrunit în şedinţă ordinară la data de 22 mai .2016, HOTARASTE: Art.1 – Aprobarea strategiei de dezvoltare a comunei Capusu Mare pentru perioada 2014-2020, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare; Art.2–Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Capusu Mare. INIŢIAT PRIMAR Gheorrghe IANCU Avizat Avizat Consilier juridic Consilier contabilitate Andreea Popa Farancisc Abraham

Fișiere atașate

Înapoi