taxe si impozite 20152014-11-17

ROMÂNIA VIZAT PENTRU LEGALITATE JUDEŢUL CLUJ SECRETAR CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE BOLCHIȘ GHEORGHE Proiect de hotărâre Nr.6772/17.11.2014 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Căpuşu Mare pentru anul 2015 Consiliul Local al Comunei Căpuşu Mare, judetul Cluj: Având în vedere art. 56 din Constituţia României; Având în vedere Titlul IX - Impozite şi taxe locale - din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere Legea nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal; Având în vedere H.G. nr. 44/22.01.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile H.G. nr. 1861/21.12.2006 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 44/2004; Având în vedere O.G. nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere H.G. nr. 1050/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală; Având în vedere prevederile H.G. nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010; Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 59/30.06.2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Având în vedere prevederile O.G. nr. 30/31.08.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale; Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 125/27.12.2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere propunerea Primarului comunei Căpuşu Mare, în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre şi expunerea de motive a iniţiatorului; Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Taxe şi Impozite Locale; Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr.1-3 din cadrul Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare: Având în vedere că prezentul Proiect de hotărâre a fost adus la cunoştinţă publică prin afişare conform Procesului-verbal de afişare şi prin publicare pe pagina de internet a Primăriei comunei Căpuşu Mare; Ţinând seama de necesitatea de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2015 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor locale pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte; În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică republicată, cu modificările şi completările ulterioare H O T Ă R Ă Ş T E : Art.1. Se aprobă impozitele şi taxele locale în comuna Căpuşu Mare, pentru anul 2015 după cum urmează: a) Nivelurile în sume fixe se stabilesc la nivelul celor aplicate în anul 2014; b) Cota prevăzută la art. 253, alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 1% pentru clădirile aparţinând persoanelor juridice, reevaluate sau dobândite începând cu data de 1 ianuarie 2010; c) Cota prevăzută la art. 253, alin.(6), lit. a) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 10 %, pentru clădirile aparţinând persoanele juridice, reevaluate sau dobândite până la data de 31 decembrie 2009; d) Cota prevăzută la art. 253, alin.(6), lit. b) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 35 %, pentru clădirile aparţinând persoanele juridice, reevaluate sau dobândite până la data de 31 decembrie 2007; e) Cota prevăzută la art. 270, alin. (4) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal se stabileşte la 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate; f) Cota prevăzută la art. 279, alin (2) din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, reprezentând taxa hotelieră, se stabileşte la 1%. Cota se aplică la tarifele de cazare, practicate de unităţile de cazare (hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane, etc.) şi se datorează pentru întreaga durată a sejurului. Art.2. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se stabileşte conform Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniul proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente şi O.G. nr. 21/16.03.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal în funcţie de rangul localităţii, pe categorii de folosinţă, potrivit anexei nr. 1 si 2 persoane fizice şi juridice, meţinându-se la nivelul aplicat în anul 2014. Art.3. Bonificaţia prevăzută la art. 255, alin. (2) şi art. 260, alin.(2), art. 265 alin. (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal modificată şi completată prin Legea nr. 343/ 2006, art. 228, art. 260 şi art. 265, pentru plata integrală a impozitului până la data de 31 martie 2015 se acordă contribuabililor persoane fizice şi juridice şi se stabileşte : a) în cazul impozitului/taxei pe cladiri la 10%  b) în cazul impozitului/taxei pe teren la 10%  c) în cazul impozitului/ taxei pe mijloacele de transport la 10%. Art.4. Impozitul pe spectacole si taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se stabilesc potrivit anexei nr. 4. Art.5. Redevenţa şi chiriile pentru clădirile, terenurile concesionate sau închiriate, cât şi pentru cele utilizate din proprietatea publică se menţin la nivelul aplicat în anul 2014, cu exceptia acelor contracte ale caror termene expira in anul 2015. Contractele care expira in anul 2015 vor fi renegociate fara a putea fi mai mici de 1 E/mp /an pt spatii sub 50 de mp si de 0, 50 E /mp /an ptr spatiile de peste 50 mp. Redeventa sau taxa de inchiriere a terenurilor concesionate sau inchiriate din proprietatea comunei Capusu Mare ce se renegociaza in anul 2015 nu va putea fi mai mica de 34 Euro/ha/an. Art.6. Conform Legii nr. 343/17.07.2006, art.218, alin. (3) şi art. 230, alin. (3), pentru clădirile şi terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, începând cu 1 ianuarie 2007 se stabileşte taxa pe clădiri şi taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă după caz, în condiţiile similare stabilirii impozitului pe clădiri şi teren. Art.7. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren pentru anul 2015 toate terenurile si cladirile vor fi incadrate in zona A. Art.8. Conform art. 219 din Legea nr. 343/2006 clădirile pentru care nu se datorează impozit pe clădire potrivit art. 250 alin.(1), (2) şi (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt nominalizate de la aliniatul 1 la 19 din articol. Art.9. Terenurile pentru care nu se datorează impozit, potrivit art. 257 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, sunt cele nominalizate de la alin 1, lit. a) la r) din legea menţionată. Art.10. Conform Legii nr. 343/17.07.2006 art. 240 alin. (2), în anul fiscal 2015, impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 cu sumele corespunzatoare în funcţie de autovehicul, prevazute în anexa 3. Art.11. Nivelurile impozitului pe mijloace de transport pentru autovehiculele având masa totală maximă autorizată de peste 12 tone se stabilesc în conformitate cu prevederile legale in vigoare, conform anexei 3. Art.12. Plata impozitului şi taxei pe clădiri, a impozitului şi taxei pe teren şi a impozitului pe mijloace de transport se face semestrial în două rate egale cu termene la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv, conform art. 255 alin (1), art. 260 alin.(1) şi art. 265 alin.(1) din Legea nr. 343/17.07.2006, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Art.13. Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport şi taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate datorate aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice şi juridice, cumulat pentru cei care deţin în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport în sume de până la 50 lei se achită integral până la data de 31 martie 2015. Art.14. Taxa de timbru pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală în termenul prevăzut de lege se stabileşte pentru anul 2015 la 2 lei, iar taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscală în regim de urgenţă se stabileşte pentru anul 2015 la 10 lei pentru persoanele fizice şi la 20 lei pentru persoanele juridice.    Art. 15. - (1) Pentru funcționarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, consiliul local, adoptă urmatoarele taxe speciale.    (2) Domeniile în care consiliile locale pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile L 273/2006 privind finantele publice locale.    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția/ serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. Taxa pentru serviciul voluntar pentru situații de urgență 6 lei/gospodărie, 12 lei/agent economic Taxa pentru salubrizare: 6 lei / persoana fizică / luna la care se adaugă TVA Taxa pentru salubrizare: 81 lei / persoana juridică / luna la care se adaugă TVA Taxa de mediu ptr persoanele fizice care nu au încheiat contract de salubrizare cu o unitate specializată 8 lei/ persoana fizică / luna Taxa de mediu ptr persoanele juridice care nu au încheiat contract de salubrizare cu o unitate specializată 110 lei/ persoana juridică / luna Art.16. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal 2015 este prevăzută în Anexa nr. 15, parte integrantă la prezenta hotărâre. Art.17. Taxa pentru eliberarea sau vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică pentru comercianţii a căror activitate, potrivit Clasificaţiei activităţilor din economia naţională (C.A.E.N.), este aprobată prin H.G. nr. 656/1997, cu modificările şi completările ulterioare, în clasa 5610– restaurante – 600 lei şi 5630 –baruri 150 lei. Art.18. Facilităţile fiscale pentru persoanele fizice se acordă conform art. 284, alin.1-14 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările aduse de Legea nr. 343/2006 si Legea nr. 24/2010. Art.19. Facilităţile fiscale pentru persoanele juridice se acordă conform art. 285 şi 286 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările aduse de Legea 343/2006 şi O.U.G. nr. 106/2007. Art.20. Începând cu 1 ianuarie 2015 se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 8 ani cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011. Art.21. Începând cu 1 ianuarie 2015 se aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. Art.22. Anexele 1- 15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.23. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2015. Art.24. Secretarul comunei va afișa prezenta hotărâre la sediul primariei și pe site-ul propriu și o va comunica : Instituţiei Prefectului judeţului Cluj; Primarului comunei Capușu Mare; Compartimentelor Primăriei comunei Capușu Mare; Iniţiatorul proiectului de hotărâre PRIMAR, GHEORGHE IANCU Vizat SECRETAR, GHEORGHE BOLCHIS ROMÂNIA JUDEŢUL CLUJ COMUNA CĂPUŞU MARE Proiect de hotărâre Nr.6772/17.11.2014 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Comuna Căpuşu Mare pentru anul 2015 REFERAT DE APROBARE Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în comuna Căpuşu Mare pentru anul 2015 este întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, ale H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, ale O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010. Prin Proiectul de hotărâre se propune menţinerea cotelor procentuale stabilite pentru calcularea impozitelor şi taxelor locale, ce se stabilesc prin aplicarea unor cote procentuale aplicate asupra valorii materiei impozabile, la nivelul anului 2014 potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Nivelurile impozitelor si taxelor locale în anul 2015 stabilite într-o suma în lei sau pe baza unei sume în lei se menţin la nivelul celor aprobate pentru anul 2014, aşa cum au fost stabilite in baza prevederilor H.G. nr. 956/19.08.2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2010, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Pentru clădirile şi terenurile proprietatea publică sau privată a unitătilor administrativ- teritoriale, concesionate, inchiriate, date în administrare ori în folosinţă dupa caz, se stabileşte taxa pe clădiri şi taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă dupa caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri şi impozitului pe teren. Facilităţile fiscale ce se vor acorda în anul fiscal 2015 sunt cele prevazute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, prevederile Legii nr. 343/17.07.2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003, prevederile H.G. nr. 44/22.01.2004 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, cât şi faptul că prin dimensionarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 se urmăreşte asigurarea surselor de venituri la bugetul local în vederea angajării şi acoperirii cheltuielilor bugetului local, cu respectarea prevederilor legale, propun Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare adoptarea proiectului de hotărâre în forma propusă. P R I M A R Gheorghe Iancu

Fișiere atașate

Înapoi