13 decembrie, ora 9,00 Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare2017-12-12 15:29:24

          D I S P O Z I Ţ I E

referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinara,

pe data de 13.12.2017

 

            Având în vedere prevederile art. 39 alin.  4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

D I S P U N E:

                 Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinara pentru data de 13.12.2017, orele 9:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.

   Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:

 

-phcl nr 7444/08.12.2017 privind rectificare de buget pe trimestrul IV al nului 2017

-phcl nr 7445/08.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatorul trimestru

-phcl nr 7446/08.12.2017 privind vacantare mandat consilier local Balc Vasile

-phcl nr 7447/08.12.2017 privind  validare consilier local supleant

-phcl nr 7448/08.12.2017 privind solicitarea Parohiei ortodoxe Paniceni de conectare la sistemul public de iluminat

-phcl nr 7449/08.12.2017 privind scaderea din evidentele fiscale a obligatiilor perosnelor fizice si juridice

Diverse :

-Solicitarea lui Druta privind realizarea unui proiect pentru construirea unei ferme de porci

-discutii privind reteaua scolara 2017-2018

 

  Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.                                        

 

PRIMAR,

                                                                               Iancu Gheorghe

 

AVIZAT FAVORABIL

             Secretar

    Cobirzan Stanca Doina

 

 

                                                                                                                   Nr. 280/08.12.2017

Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU  MARE

PRIMĂRIA

 

 

 

 

ANUNŢ

PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE, PENTRU DATA DE  13.12.2017

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, se anunţă organizarea şi desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, convocată, prin  Dispoziţia cu nr.280/08.12.2017, pe data de 13.12.2017, orele 9,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, cu următorul

 

 

P R O I E C T    A L    O R D I N I I   D E    Z I  :

 

 

      a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:

 

-phcl nr 7444/08.12.2017 privind rectificare de buget pe trimestrul IV al anului 2017

-phcl nr 7445/08.12.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta pe urmatorul trimestru

-phcl nr 7446/08.12.2017 privind vacantare mandat consilier local Balc Vasile

-phcl nr 7447/08.12.2017 privind  validare consilier local supleant

-phcl nr 7448/08.12.2017 privind solicitarea Parohiei ortodoxe Paniceni de conectare la sistemul public de iluminat

-phcl nr 7449/08.12.2017 privind scaderea din evidentele fiscale a obligatiilor perosnelor fizice si juridice

Diverse :

-Solicitarea lui Druta privind realizarea unui proiect pentru construirea unei ferme de porci

-discutii privind reteaua scolara 2017-2018.

 

 

 

                           PRIMAR,                                       SECRETAR,

                     Iancu Gheorghe                            Cobirzan Stanca Doina           

 

 

 

 

 

    P R O C E S – V E R B A L

D E   CONSTATARE A ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE ADUCERE LA CUNOŞTIINŢĂ PUBLICĂ A CONVOCĂRII CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI CĂPUŞU MARE ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARA  PENTRU DATA DE  13.12.2017

 

 

            Incheiat azi, 08.12.2017, la sediul Primăriei Comunei Capuşu Mare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, urmare a desfăşurării procedurii de aducere la cunoştinţa publică a desfăşurării şedinţei îndată a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare,  pe data de 13.12.2017, orele 9,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A şi a ordinii de zi propuse pentru această şedinţă.

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, anunţul privind desfăşurarea şedinţei ordinare a consiliului local din data de  13.12.2017, a fost afişat, în termenul legal, la  sediul primăriei.

Menţionăm  faptul    anunţul   privind    desfăşurarea     şedinţei  a fost afişat, însoţit de traducerea lui în limba maghiară, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consilierii locali au fost convocaţi în scris, prin invitaţii la şedinţă si prin afisare pe siteul primariei.

 

 

 

 

 

 

                   PRIMAR,                                          SECRETAR,

     Iancu Gheorghe                                    Cobirzan Stanca Doina

 

 

 

 

 

Înapoi