6 decembrie 2017, ora 9,00 - Şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare2017-12-05 14:28:21

          D I S P O Z I Ţ I E

referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată,

pe data de 06.12.2017

 

 

            Având în vedere prevederile art. 39 alin.  4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

D I S P U N E:

 

                 Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată, pentru data de 06.12.2017 orele 09:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.

   Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:

- phcl nr 7297/05.12.2017 privind aprobarea principalilor indicaori tehnico - economici ai obiectivului de investitii “ Sistem de canalizare in comuna Capusu Mare judetul Cluj “

- phcl nr 7298/05.12.2017 privind aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitie “ Sistem de canalizare in comuna Capusu Mare, jud Cluj “

  Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.                                        

 

 

PRIMAR,

                                                                               Iancu Gheorghe

 

 

AVIZAT FAVORABIL

             Secretar

    Cobirzan Stanca Doina

 

 

 

 

                                                                                                                 Nr. 279/05.12.2017

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU  MARE

PRIMĂRIA

 

 

 

    P R O C E S – V E R B A L

D E   CONSTATARE A ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE ADUCERE LA CUNOŞTIINŢĂ PUBLICĂ A CONVOCĂRII CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI CĂPUŞU MARE ÎN ŞEDINŢĂ DE INDATA  PENTRU DATA DE  06.12.2017

 

 

            Incheiat azi, 05.12.2017, la sediul Primăriei Comunei Capuşu Mare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, urmare a desfăşurării procedurii de aducere la cunoştinţa publică a desfăşurării şedinţei îndată a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare,  pe data de 06.12.2017, orele 9,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A şi a ordinii de zi propuse pentru această şedinţă.

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, anunţul privind desfăşurarea şedinţei de indata a consiliului local din data de  06.12.2017, a fost afişat, în termenul legal, la  sediul primăriei.

Menţionăm  faptul    anunţul   privind    desfăşurarea     şedinţei  a fost afişat, însoţit de traducerea lui în limba maghiară, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consilierii locali au fost convocaţi în scris, prin invitaţii la şedinţă si prin afisare pe siteul primariei.

 

 

 

 

 

 

                   PRIMAR,                                          SECRETAR,

     Iancu Gheorghe                                    Cobirzan Stanca Doina

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU  MARE

PRIMĂRIA

 

 

ANUNŢ

PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE, PENTRU DATA DE  06.12.2017

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, se anunţă organizarea şi desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, convocată, prin  Dispoziţia cu nr. 279/05.12.2017, pe data de 06.12.2017, orele 9,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, cu următorul

 

 

P R O I E C T    A L    O R D I N I I   D E    Z I  :

 

 

     a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:

- phcl nr 7297/05.12.2017 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investitii “ Sistem de canalizare in comuna Capusu Mare judetul Cluj “

- phcl nr 7298/05.12.2017 privind aprobarea cofinantarii cheltuielilor neeligibile la obiectivul de investitie “ Sistem de canalizare in comuna Capusu Mare, jud Cluj “

 

 

 

                          PRIMAR,                                     SECRETAR,

                    Iancu Gheorghe                            Cobirzan Stanca Doina           

 

 

Înapoi