Sedinta ordinara joi 21 septembrie 2017, ora 102017-09-15 15:30:49

 

 

D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară,
pe data de 21 septembrie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1) şi 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,


D I S P U N E:


Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pentru data de 21 septembrie 2017, orele 10, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj, dupa cum urmeaza :
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte:
a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:
1.Proiect de hotărâre nr.5452/15.09.2017, privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2017;
2. Proiect de hotărare nr.5453/15.09.2017, privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2017 ;
3.Proiect de hotarare nr.3819/28.06.2017, privind inscrierea bilingvă a denumirii localităților comunei Căpușu Mare;
4.Proiect de hotărâre nr.5454/15.09.2017, privind modificarea HCL nr 62/2017 privind salrizarea personalului plătit de la bugetul local al comunei Căpușu Mare, județul Cluj;
5. Proiect de hotărâre nr.5455/15.09.2017, privind modificarea HCL nr51/2017 privind alocarea de la bugetul local a sumelor necesare functionarii serviciului de salubrizare
6.Proiect de hotărâre nr.5456/15.09.2017, privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie -decembrie 2017;
7. Proiect de hotărâre nr5457/15.09.2017, privind completarea HCL nr. 76/28.09.2017 privind aprobarea parteneriatului dintre UAT Căpușu Mare și Composesoratuil Urbarial Dîngău Mare;
8. Proiect de hotarare nr.5462/15.09.2017, privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru achizitionarea unui autotursim si plata amenajamentelor silvice.
b) Informare privind stadiul de pregătire al școlilor și grădinițelor în vederea începerii anului școlar 2017-2018 .
c) Diverse.
Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.


PRIMAR,
Iancu Gheorghe

 

AVIZAT FAVORABIL
Secretar : Bolchis Gheorghe
Dos A5/A8 Nr.184 /15.09.2017

 

Înapoi