Sedinta de indata 07 septembrie 2017, ora 09.00 2017-09-04 15:54:17

 

 

 


D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată,
pe data de 7 septembrie 2017

 


Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,


D I S P U N E:

 

Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată, pentru data de 7 septembrie 2017, orele 09:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:
- proiectul de hotarare nr. 5155/04.09.2017, privind implementare proiectului ,,Inscrierea in cartea funciară a bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Căpușu Mare, județul Cluj" depus pe Axa LEADER, Măsura M 6 B1 Rural 21 cu finațare din programul FEADER prin GAL Napoca Porolissum.
- proiect de hotarare nr. 5156/04.09.2017, privind aprobarea proiecției bugetare pentru perioada 2017-2020 în vederea obținerii scrisorii de garanție bancară din partea FNCCG în vederea implementării proiectelor ,,Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Căpușu Mic" și ,,Modernizare și dotare cămin cultural în localitatea Dîngău Mare."

-proiect de hotărâre nr.5227/06.09.2017, privind aprobarea participării Comunei Căpușu Mare în cadrul Programului FEADR ,, Cooperare pentru promovarea produselor legumicole din comuna Căpușu Mare, jud Cluj.

Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.


PRIMAR,
Iancu Gheorghe


AVIZAT FAVORABIL
Secretar
Bolchis Gheorghe

 

Consiler juridic
Cobirzan Stanca-Doina

 


Dos A5/A8 Nr. 182/ 04.09.2017


Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

 

Înapoi