Sedinta de indata 10 martie 2017, ora 9.002017-03-09 15:10:16

 

 

 


D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată,
pe data de 10 martie 2017


Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,


D I S P U N E:

Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată, pentru data de 10 martie 2017, orele 09:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:
- proiectul de hotarare nr. 1245/07.03.2017, privind aprobarea actualizarii tehnico-economici aferent obiectivului de investitie " Retea de canalizare menajera în localitatea Agârbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj";
- proiect de hotarare nr. 1318 /09.03.2017, privind instrumentarea proiectului" Retea de canalizare menajera în localitatea Agârbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj" cu finantare prin fonduri publice nerambursabile obtinute prin Programul National de Dezvoltare Locala

- Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.


PRIMAR,
Iancu Gheorghe

 

 

AVIZAT FAVORABIL
Secretar
Bolchis Gheorghe

 

Dos A5/A8 Nr. 60 / 09.03.2017
Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

 

Înapoi