Sedinta de indata 17 martie 20172017-03-16 15:24:54

 

 

 


D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată,
pe data de 17 martie 2017

 


Având în vedere prevederile art. 39 alin. 4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,


D I S P U N E:

 

Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă de îndată, pentru data de 17 martie 2017, orele 09:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:
- proiectul de hotarare nr. 1509 /16.03.2017, privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Căpușu Mare, județul Cluj
- proiect de hotarare nr. 1510/16.03.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului Modernizare și Reabilitare Drumuri în localitațile Dumbrava, Straja, Căpușu Mic și Agârbiciu, comuna Căpușu Mare, județul Cluj

- Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.


PRIMAR,
Iancu Gheorghe

 

 

AVIZAT FAVORABIL
Secretar
Bolchis Gheorghe

 

Dos A5/A8 Nr. 62/ 16.03.2017
Proiectele de hotarari se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

 

Fișiere atașate

Înapoi