Şedinţa de îndată a Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare2018-03-20 15:43:20

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU  MARE

PRIMĂRIA

 

 

 

 

ANUNŢ

PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE, PENTRU DATA DE  20.03.2018

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, se anunţă organizarea şi desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, convocată, prin  Dispoziţia cu nr.66/20.03.2018, pe data de 20.03.2018, orele 13,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, cu următorul

 

 

P R O I E C T    A L    O R D I N I I   D E    Z I  :

 

 

      a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:

Proiect de hotărâre nr. 1872 din 20.03. 2018 privind modificarea anexei la HCL 59 din 07.07.2016 privind implementarea proiectului „MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOC. DUMBRAVA, COM. CAPUSU MARE, JUD. CLUJ

 

 

 

                                 PRIMAR,                                     SECRETAR,

                           Iancu Gheorghe                            Nemeş Luminiţa           

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU  MARE

PRIMĂRIA

 

 

 

    P R O C E S – V E R B A L

D E   CONSTATARE A ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE ADUCERE LA CUNOŞTIINŢĂ PUBLICĂ A CONVOCĂRII CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI CĂPUŞU MARE ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARA  PENTRU DATA DE  20.03.2018

 

 

            Incheiat azi, 20.03.2018, la sediul Primăriei Comunei Capuşu Mare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, urmare a desfăşurării procedurii de aducere la cunoştinţa publică a desfăşurării şedinţei ordinara a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare,  pe data de 20.03.2018, orele 13,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A şi a ordinii de zi propuse pentru această şedinţă.

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, anunţul privind desfăşurarea şedinţei ordinare a consiliului local din data de  20.03.2018, a fost afişat, în termenul legal, la  sediul primăriei.

Menţionăm  faptul    anunţul   privind    desfăşurarea     şedinţei  a fost afişat, însoţit de traducerea lui în limba maghiară, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consilierii locali au fost convocaţi în scris, prin invitaţii la şedinţă si prin afisare pe siteul primariei.

 

 

 

 

 

 

                   PRIMAR,                                          SECRETAR,

     Iancu Gheorghe                                Nemeş Luminiţa

 

 

 

Pentru varianta în limba maghiară vă rugăm să apelaţi la butonul din dreapta sus.

Fișiere atașate

Înapoi