Sedinta ordinara 28 iunie 2017, ora 102017-06-22 16:06:59

 

 

D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară,
pe data de 28 iunie 2017

 

Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1) şi 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

D I S P U N E:


Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pentru data de 28 iunie 2017, orele 10, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj, dupa cum urmeaza :
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte:
a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:
1 Proiect de hotărâre nr.3250/29.05.2017, privind încetareaunui contract de închiriere a unui spatiu comercial;
2 Proiect de hotărâre nr.3062/19.06.2017 privind aprobarea documentatie necesare selectarii candidatilor ce vor participa la Programul anual de acordare a finanțărilor nerambursabile ;
3 Proiect de hotărâre nr.3063/19.06.2017, aprobare unor masuri referitoare la SCQUATRO ECO SALUB SRL ;
4 Proiect de hotărâre nr.3064/19.06.2017, alegerea presdintelui de sedinta ;
5 Proiect de hotărâre nr.3066/20.06.2017, privind modificarea listei cu investitiile și achizitiile pe anul 2017;
6 Proiect de hotarae nr. 4575/20.06.2017 privind dezmembrarea unui numar topografic
b) Informare privind activitatea bibliotecii comunale
c) Diverse.
Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.


PRIMAR,
Iancu Gheorghe

 

 

AVIZAT FAVORABIL
Secretar : Bolchis Gheorghe
Dos A5/A8 Nr. 121 /21.06.2017

 

Înapoi