Sedinta ordinara a Consiliului Local Căpușu Mare în data de 24 mai 2017, ora 102017-05-17 16:55:53

D I S P O Z I Ţ I E
referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară,
pe data de 24 mai 2017

 

Având în vedere prevederile art. 39 alin. 1) şi 3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

D I S P U N E:


Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pentru data de 24 mai 2017, orele 10, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj, dupa cum urmeaza :
Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte:
a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:
1 Proiect de hotărâre nr.3057/17.05.2017, privind modificare organigramei si statului de functii al personalui angajat în cadrul UAT Căpușu Mare ;
2 Proiect de hotărâre nr.3061/17.05.2017, privind dizolvarea ADIL Cluj - Înființarea Sistemelor de Transport și Distribuție a Gazelor Naturale .
3 Proiect de hotărâre nr.3062/17.05.2017 privind aprobarea Programului anual de acordare a finanțărilor nerambursabile ;
4 Proiect de hotărâre nr.3063/17.05.2017, privind modificarea comisiei numite prin HCL nr 67/26.08.2015 și a unei pozitii din anexa la HCL nr.72/28.09.2016,referitoare la exproprierea pentru utilitate publica a terenurilor pe care va fi amplasat obiectivul ,,retea de canalizare menajera in satul Agîrbiciu
5 Proiect de hotărâre nr.3064/17.05.2017, privind aprobarea actului adițional nr.2 la contractul de închiriere a spatiului in care functioneaza punctul farmaceutic din satul Capusu Mare;
6 Proiect de hotărâre nr.3065/17.05.2017, privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între comuna Căpușu Mare și SC MOSK SRL ;
7 Proiect de hotărâre nr.3066/17.05.2017, privind modificarea listei cu investitiile și achizitiile pe anul 2017;
8 Proiect de hotărâre nr.3067/17.05.2017, privind revocarea HCL nr /2016 privind majorarea capitalului social al SC Quatro Ecosalub SRL;
9 Proiect de hotărâre nr.3068/17.05.2017, privind închirierea prin licitatei publică a terenurilor aflate în proprietatea privata a comunei Căpușu Mare, situate în locurile numite Gradina satului și Becikert din satul Dumbrava;
10 Proiect de hotărâre nr.3069/17.05.2017, privind aprobarea folosirii excedentului bugetar pentru plata lucrarilor de reparatii ;
11 Proiect de hotărâre nr.3070/17.05.2017, privind aprobare indicatorilor tehnico economici ai proiectului ,,Reabilitare camin cultural în satul Dumbrava"
12 Proiect de hotărâre nr.3071/17.05.2017, privind aprobare indicatorilor tehnico economici ai proiectului ,,Reabilitare camin cultural în satul Dîngău Mic"

b) Informare privind activitate Dispensarului veterinar Căpuşu Mare şi efectivele de animale existente pe raza comunei.
c) Diverse.
Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.


PRIMAR,
Iancu Gheorghe

 

AVIZAT FAVORABIL
Secretar : Bolchis Gheorghe

 


Dos A5/A8 Nr. 100 /17.05.2017

 

Înapoi