Sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Capusu Mare, 29.11.20172017-11-27 14:52:33

D I S P O Z I Ţ I E

referitoare la convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinara,

pe data de 29.11.2017

 

            Având în vedere prevederile art. 39 alin.  4) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

D I S P U N E:

                Art.1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinara pentru data de 29.11.2017, orele 09:00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.

   Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde:

- phcl nr 7095/23/11.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Capusu Mare ;

- phcl nr. 7096/23.11.2017 privind inchirierea terenuri si a unor spatii comerciale apartinand domeniului public al comunei Capusu Mare ;

-phcl nr.7097/23.11.2017 privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Capusu Mare pe trimestrul III al anului 2017;

- phcl  nr. 7098/23.11.2017 privind rezilierea contractelor de pasunat nr 38/2014

- phcl nr. 6275/20.10.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

- phcl nr 7100/23.11.2017 privind stabilirea normei de carburant pe anul 2018

- phcl nr 7099/23.11.2017 privind modificarea partiala a HCL nr 84 /21.09.2017

- phcl nr 7106/23.11.2017 privind rectificarea de buget pe trimestrul IV al anului 2017

- phcl nr 7101/23.11.2017 privind modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1 - racordare la reteaua electrica

- phcl nr 7102/23.11.2017 privind incetarea prin ajungere la termen a contractului de inchiriere incheiat intre comuna Capusu Mare si Napolact SA si incheierea unui nou contract de inchiriere pentru acelasi teren cu respectarea dreptului de preemtiune cu Veres Ovidiu.

 

  Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.                                        

 

PRIMAR,

                                                                               Iancu Gheorghe

 

AVIZAT FAVORABIL

             Secretar

    Cobirzan Stanca Doina

 

 

ANUNŢ

PRIVIND CONVOCAREA ŞEDINŢEI DE INDATA A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI CĂPUŞU MARE, PENTRU DATA DE  29.11.2017

 

 

În conformitate cu prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, se anunţă organizarea şi desfăşurarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare, convocată, prin  Dispoziţia cu nr.269/23.11.2017, pe data de 29.11.2017, orele 9,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, cu următorul

 

 

P R O I E C T    A L    O R D I N I I   D E    Z I  :

 

 

      a)- Proiecte de hotarari supuse spre analiza consiliului local:

 

- phcl nr 7095/23/11.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Capusu Mare ;

- phcl nr. 7096/23.11.2017 privind inchirierea terenuri si a unor spatii comerciale apartinand domeniului public al comunei Capusu Mare ;

-phcl nr.7097/23.11.2017 privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Capusu Mare pe trimestrul III al anului 2017;

- phcl  nr.7098/23.11.2017 privind rezilierea contractelor de pasunat nr 38/2014

- phcl nr. 6275/20.10.2017 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

- phcl nr 7100/23.11.2017 privind stabilirea normei de carburant pe anul 2018

- phcl nr 7099/23.11.2017 privind modificarea partiala a HCL nr 84 /21.09.2017

- phcl nr 7106/23.11.2017 privind rectificarea de buget pe trimestrul IV al anului 2017

- phcl nr 7101/23.11.2017 privind modernizarea infrastructurii privind siguranta circulatiei pe DN1 - racordare la reteaua electrica

- phcl nr 7102/23.11.2017 privind incetarea prin ajungere la termen a contractului de inchiriere incheiat intre comuna Capusu Mare si Napolact SA si incheierea unui nou contract de inchiriere pentru acelasi teren cu respectarea dreptului de preemtiune cu Veres Ovidiu.

 

 

 

 

                                 PRIMAR,                                     SECRETAR,

                           Iancu Gheorghe                       Cobirzan Stanca Doina           

 

 

P R O C E S – V E R B A L

D E   CONSTATARE A ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE ADUCERE LA CUNOŞTIINŢĂ PUBLICĂ A CONVOCĂRII CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI CĂPUŞU MARE ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARA  PENTRU DATA DE  29.11.2017

 

 

            Incheiat azi, 23.11.2017, la sediul Primăriei Comunei Capuşu Mare, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, urmare a desfăşurării procedurii de aducere la cunoştinţa publică a desfăşurării şedinţei ordinara a Consiliului Local al Comunei Căpuşu Mare,  pe data de 29.11.2017, orele 9,00 la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A şi a ordinii de zi propuse pentru această şedinţă.

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, anunţul privind desfăşurarea şedinţei ordinare a consiliului local din data de  29.11.2017, a fost afişat, în termenul legal, la  sediul primăriei.

Menţionăm  faptul    anunţul   privind    desfăşurarea     şedinţei  a fost afişat, însoţit de traducerea lui în limba maghiară, în conformitate cu prevederile HGR nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Consilierii locali au fost convocaţi în scris, prin invitaţii la şedinţă si prin afisare pe siteul primariei.

 

 

 

 

 

 

                   PRIMAR,                                          SECRETAR,

     Iancu Gheorghe                                    Cobirzan Stanca Doina

Fișiere atașate

Înapoi