Şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare va avea loc pe 31 ianuarie 2018, orele 10,002018-01-26 08:26:53

D I S P O Z I Ţ I E

referitoare la convocarea Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară,

pe data de 31 ianuarie  2018

 

            Având în vedere prevederile art. 39 alin.2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Potrivit prevederilor art.36, alin 2 lit.c, alin 5, lit. a si  art 124 din Legea nr.215/2001, republicata cu modificarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 68 şi ale art. 115 alin. 1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul Comunei Căpuşu Mare,

 

                                                                 D I S P U N E:

           Art.1. Convocarea Consiliului Local al comunei Căpuşu Mare, în şedinţă ordinară, pentru data de  31 ianuarie 2018, orele 10.00, la Primaria Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24 A, Judeţul Cluj.

     Art. 2. Proiectul ordinii de zi cuprinde următoarele puncte:

1.  Proiect de hotărâre nr.  486/25.01.2018 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ciupe Dorin;

2.  Proiect de hotărâre nr.487 /25.01.2018 privind modificarea Comisiei nr.2 pentru activități social-culturale, culte; învățîmânt sănătate și familie; amanajarea teritoriului și urbanism; muncă și protecție socială; protecție copii, tineret și sport;

3.  Proiect de hotărâre nr.488/25.01.2018 privind aprobarea bugetului anual pentru 2018;

4.  Proiect de  hotărâre nr.489/25.01.2018 privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2018;

5.  Proiect de  hotărârenr. 490/25.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare ce se va organiza in UAT Căpușu Mare pentru anul școlar 2018-2019;

6.  Proiect de hotărâre nr. 491/25.01.2018  privind  încetarea contractului de închiriere a spațiului din Dîngău Mic;

7.  Proiect de hotărâre nr. 492/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică și privată a Comunei Căpușu Mare, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice;

8.  Proiect de hotărâre nr. 493/25.01.2018 privind aprobarea evaluării terenului din Dumbrava și a prelungirii perioadei de concesiune;

9. Proiect de hotărâre nr.494 /25.01.2018 privind  stabilirea sumelor de plată pentru pază și prestări servicii silvice.

10. Diverse

       Art.3. Cu asigurarea procedurilor de convocare se încredinţează secretarul comunei Căpuşu Mare.                                        

 

                              PRIMAR,

                                                                 Iancu Gheorghe

 

     AVIZAT FAVORABIL

Secretar delegat : Coruți Maria             

 

                                                                       Nr. 29 / 25.01.2017  

Proiectele de hotarare se pot consulta la sediul primariei, birou secretar

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU  MARE

PRIMĂRIA

 

 

 

    P R O C E S – V E R B A L

D E   CONSTATARE A ÎNDEPLINIRII PROCEDURII DE ADUCERE LA CUNOŞTIINŢĂ PUBLICĂ A CONVOCĂRII CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI CĂPUŞU MARE ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ, PENTRU DATA DE 

31 IANUARIE  2018

 

 

            Incheiat azi, 25.01.2018, la sediul Primăriei Comunei Capuşu Mare, în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, urmare a desfăşurării procedurii de anunţare a elaborării unor proiecte de hotărâri, ce urmează a fi înaintate spre analiză şi dezbatere pentru şedinţa ordinară a consiliului local din luna IANUARIE.

Având în vedere prevederile art. 6 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003 şi cu prevederile art. 6 alin. 4 din HGR nr. 1206/ 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Anunţul privind iniţierea şi elaborarea unor proiecte de hotărâri, ce urmează a fi înaintate spre analiză şi dezbatere pentru şedinţa ordinară a consiliului local din luna ianuarie 2018, a fost afişat, în vederea aducerii la cunoştiinţă publică, la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24.

Menţiune: Anunţul privind  iniţierea  şi  elaborarea  unor proiecte de hotărâri, a fost afişat, însoţit de traducerea lui în limba maghiară, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4 din HGR nr. 1206/ 2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

  PRIMAR,                                        SECRETAR  DELEGAT ,

 Iancu Gheorghe                                Coruți Maria    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

COMUNA CĂPUŞU  MARE

PRIMĂRIA

ANUNŢ

 

PRIVIND PROCEDURA DE ADUCERE LA CUNOŞTIINŢĂ PUBLICĂ A INIŢIERII ŞI ELABORĂRII UNOR PROIECTE DE HOTĂRÂRI CE URMEAZĂ A SE ANALIZA ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL  AL COMUNEI CĂPUŞU MARE DIN LUNA IANUARIE 2018

 

În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea  privind transparenţa decizională în administraţia publică nr. 52/2003, coroborate cu prevederile art. 6 alin. 4 din HGR nr. 1206/2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se anunţă iniţierea şi elaborarea proiectelor de hotărâri anexate prezentului anunţ, proiecte care vor fi supuse spre analiză în şedinţa ordinară a consiliului local, care urmează a se desfăşura în luna ianuarie 2018.

          Proiectele de hotărârii  afişate în vederea aducerii lor la cunoştinţa publică sunt următoarele:

1.  Proiect de hotărâre nr.  486/25.01.2018 privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Ciupe Dorin;

2.  Proiect de hotărâre nr.487 /25.01.2018 privind modificarea Comisiei nr.2 pentru activități social-culturale, culte; învățîmânt sănătate și familie; amanajarea teritoriului și urbanism; muncă și protecție socială; protecție copii, tineret și sport;

3.  Proiect de hotărâre nr.488/25.01.2018 privind aprobarea bugetului anual pentru 2018;

4.  Proiect de  hotărâre nr.489/25.01.2018 privind aprobarea listei de investitii pentru anul 2018;

5.  Proiect de  hotărârenr. 490/25.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare ce se va organiza in UAT Căpușu Mare pentru anul școlar 2018-2019;

6.  Proiect de hotărâre nr. 491/25.01.2018  privind  încetarea contractului de închiriere a spațiului din Dîngău Mic;

7.  Proiect de hotărâre nr. 492/25.01.2018 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică și privată a Comunei Căpușu Mare, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice;

8.  Proiect de hotărâre nr. 493/25.01.2018 privind aprobarea evaluării terenului din Dumbrava și a prelungirii perioadei de concesiune;

9. Proiect de hotărâre nr.494 /25.01.2018 privind  stabilirea sumelor de plată pentru pază și prestări servicii silvice.

10. Diverse

             Persoanele interesate pot depune, în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de hotărâri afişate, în termen de 30 zile de la data afişării prezentului anunţ, la sediul primăriei.

Persoana responsabilă cu relaţia cu societatea civilă este doamna  Coruți Maria– secretar delegat al Comunei Căpuşu Mare.

Asociaţiile legal constituite sau autorităţile publice pot solicita, în scris, organizarea unei dezbateri publice privitoare la proiectele de hotărâri anexate prezentului anunţ.

Prezentul a fost afişat, azi 25.01.2018, la sediul Primăriei Comunei Căpuşu Mare, din localitatea Căpuşu Mare, nr. 24A si a fost comunicat celor vizati.

 

 PRIMAR,                                                           SECRETAR DELEGAT,

 IANCU GHEORGHE                                            CORUŢI MARIA

 

 

 

 

 

 

 

PENTRU A CITI CONŢINUTUL ACESTEI POSTĂRI ÎN LIMBA MAGHIARĂ, VA RUGĂM SĂ REVENIŢI ÎN PARTEA DE SUS A PAGINII ŞI SĂ SELECTAŢI LIMBA MAGHIARĂ.

Înapoi